ÍNDEX
Preàmbul
Títol I- Disposicions Generals
Titol II-Organització interna
Títol III-Règim Econòmic
Titol IV-Drets i Deures dels participants
Titol V-Elecció del Candidat/Candidata
Titol VI-Confecció Llista Electoral i compromisos dels components

PREÀMBUL
Junts per Cerdanyola (JxCdv) és un espai transversal que neix a proposta del PDeCAT de Cerdanyola, per afrontar les properes eleccions municipals amb l’objectiu de treballar per una Cerdanyola millor, superant els esquemes propis dels partits.
Per això, més que formar una candidatura, volem sumar persones de diferents sensibilitats i ideologies. Volem crear una xarxa sumant talent i treball.
La base del treball serà la cultura del diàleg i el pacte.
També ens posicionem en altres nivells que ens afecten: Catalunya i Europa. Volem un país amb més llibertat, més oportunitats i més benestar. Aquests són valors republicans i són els nostres. Conscients que Cerdanyola té una base sociològica molt diversa i plural, volem treballar per tothom ,fugint del trencament i la confrontació social. Volem una Cerdanyola cohesionada i orgullosa de la seva diversitat.
Pretenem ser el revulsiu per recuperar la il·lusió i la certesa de que contribuirem a definir un model de ciutat a mitjà i llarg termini que farà de la nostra ciutat la Cerdanyola que volem.

TITOL I- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1: Origen
Davant la situació d’excepcionalitat del País, i tenint en compte la rellevància que tindran les properes eleccions municipals per avançar en la construcció de la nova República, el Partit Demòcrata Europeu Català PDeCAT de Cerdanyola pren la iniciativa d’impulsar la construcció d’un projecte electoral pel 2019 on Cerdanyola sigui el centre del debat.

Article 2: Denominació
El PDeCAT ha registrat la marca JUNTS PER CERDANYOLA (en endavant JxCdv) i la cedeix a aquest Projecte electoral.

Article 3: Àmbit i domicili:
L’àmbit d’actuació de Junts per Cerdanyola , es el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, incloent l’EMD de Bellaterra.
El domicili oficial de la plataforma municipal de “Junts per Cerdanyola” impulsada per PDeCAT serà el carrer Tort, 8 de Cerdanyola del Vallès.

Article 4: Objecte de “Junts per Cerdanyola”:
Concórrer a les properes eleccions municipals de 2019, amb un projecte per Cerdanyola, transversal e integrador, que respongui a les necessitats reals dels seus ciutadans i ciutadanes i a la vegada defensi l’esperit democràtic i republicà de l’1 d’octubre.
Aquest projecte ha de néixer del debat sobre el passat , present i futur de Cerdanyola en tots els seus aspectes i àmbits; debat de idees, projectes i propostes sobre pla estratègic i model de ciutat de Cerdanyola , així com també el republicanisme, més enllà de partidismes i des de la pluralitat i la transversalitat.

TÍTOL II.-ORGANITZACIÓ INTERNA

Article 5: Grup de Coordinació
Integrat per 15/20 persones, membres del PDeCAT i independents vinculats o no a d’altres formacions polítiques, que seran els encarregats de la coordinació general del projecte polític, d’organitzar el pla de treball, coordinar els equips de treball dels diferents àmbits d’actuació municipal per la confecció de les propostes de programa municipal, la coordinació de la corresponent campanya electoral i el seguiment i suport al grup municipal durant el mandat 2019 – 2023.

Article 6: Àrees Sectorials
Són taules de treball sectorials per definir i confeccionar el projecte polític expressat en el projecte d’actuació municipal, Integrat per les persones que hagin manifestat la seva voluntat de participar en el projecte, aportant la seva experiència, talent i treball.

Article 7: Assemblea
Està formada per tots els membres compromesos i acreditats amb la plataforma “Junts per Cerdanyola”. És el màxim òrgan del projecte polític i és on es decidiran totes les qüestions més rellevants i on el grup coordinador i més endavant el grup municipal informaran periòdicament de la seva gestió en tots els àmbits, tant interna com externament.

Article 8: Grup Organitzador de Primàries
És un òrgan format per 5 persones, anomenades pel Grup de Coordinació que tindrà com a objectiu, vetllar pel correcte funcionament de les eleccions primàries.

TITOL III-RÈGIM ECONÒMIC

Article 9: Comissió Econòmica
És una comissió de gestió econòmica que depèn del Grup de Coordinació, encarregada d’elaborar el Pressupost necessari per dur a terme la campanya electoral.
Serà l’òrgan responsable de donar compte dels ingressos i despeses i de la correcta execució del Pressupost.

Article 10: Finançament
El projecte de plataforma política “Junts per Cerdanyola” , serà finançat amb les aportacions dels propis membres que el conformen, aportacions voluntàries d’altres persones i activitats lúdiques o de merchandissing diverses.
El PDeCAT aportarà tos els recursos de que disposi per finançar la campanya de les municipals.

TÍTOL IV.-DRETS I DEURES DELS PARTICIPANTS

Article 11: Vinculació
Qualsevol persona major de 16 anys, sigui quina sigui la seva sensibilitat i ideologia, que estigui d’acord amb la finalitat de treballar per un projecte de ciutat de Cerdanyola, amb valors republicans pot ser-ne membre, sense perjudici del que disposi la normativa per a ser escollit (majoria d’edat legal, etc).
Per adquirir la condició de membre haurà de complimentar una butlleta facilitant les seves dades de contacte.

Article 12: Obligacions
Els membres de JxCdv tenen l’obligació de contribuir amb lleialtat a l’esforç col·lectiu del Grup per a l’assoliment de les seves finalitats.
També a l’esforç econòmic, que representa el finançament de la campanya electoral i el sosteniment de la plataforma política.

Article 13: Drets
Les persones que compleixin amb els requisits anteriors seran membres de ple dret de l’assemblea i tenen dret a participar :
• En els debats sobre projecte de ciutat en els diferents àmbits: cultura, economia, serveis socials, habitatge, serveis públics, urbanisme, atenció a la gent gran, sanitat, gestió de serveis bàsics, governança, Medi ambient …….
• En l’elaboració del Projecte de ciutat per les eleccions municipals.
• En el sufragi actiu i passiu per escollir i ser escollit candidat per encapçalar la llista electoral de JxCdv en les properes eleccions municipals.(Segons estableix l’Article 11)

TITOL V- ELECCIÓ DEL CANDIDAT

Article 14: Garanties del Procés
El procés electoral de primàries serà supervisat , dirigit i coordinat pel Grup Organitzador de Primàries de la plataforma política “Junts per Cerdanyola”,

Article 15: Incompatibilitat
Cap membre del Grup Coordinador de Primàries podrà ser a la vegada candidat a primàries.

Article 16: Dret de sufragi
Podran exercir el dret a sufragi actiu i passiu tots els membres del PDeCAT i JxCdV inscrits fins el 7 de gener de 2018..

Article 17: Activitat política de les candidatures
Les candidatures presentades hauran de circumscriure la seva activitat política al projecte electoral de Junts per Cerdanyola i a les seves propostes polítiques, sorgides del debat intern del propi grup.

Article 18: Convocatòria
La convocatòria a la elecció del candidat o candidata es realitzarà amb una antelació mínima de 15 dies naturals abans de la votació mitjançant comunicació a tots els membres de la plataforma via correu electrònic.

Article 19: Presentació Candidatures
El termini de presentació de candidatures és de 8 dies a partir de la convocatòria del procés de primàries.

Article 20: Elecció
L’elecció tindrà lloc a l’Assemblea de Junts per Cerdanyola mitjançant votació presencial per vot secret.

Article 21: Mesa de votació
La Mesa de votació estarà integrada pels membres de Junts per Cerdanyola de major i menor edat, respectivament, i per un interventor o interventora que podrà designar cada candidatura.
La Mesa disposarà d’un llistat de membres de JxCdV.
Per votar serà necessari identificar-se amb el DNI, passaport o carnet de conduir.

Article 22: Resultats
Un cop efectuada la votació, la Mesa farà el recompte i proclamarà els resultats a la mateixa assemblea.

Article 23: Candidat o candidata escollit
El candidat o candidata escollit tindrà automàticament l’aval del Comitè Executiu local del PDeCAT, qui el presentarà i proposarà com a candidat a primàries en el si del partit per a complir amb el reglament de PDeCAT perquè sigui votat juntament amb d’altres possibles candidats en el si del partit. Un cop superada aquesta fase encapçalarà la llista electoral formada per membres de JxCdv i a la que donarà suport el PDeCAT, que com a tal no es presentarà a les properes eleccions municipals, si no que s’integrarà a la candidatura de JXCdv.

TITOL VII.- CONFECCIÓ LLISTA ELECTORAL I COMPROMISOS DELS COMPONENTS

Article 24: Llista electoral
El candidat o candidata escollit, elaborarà ,juntament amb el Grup de Coordinació la llista electoral . Els criteris per a la seva elecció, que hauran de respectar son: triar les persones més adequades als principis de bon govern i que tinguin les capacitats necessàries per dur-ho a terme; igualtat d’oportunitat a tots els participants en el projecte, igualtat representativa entre homes i dones i complir amb els requisits per ser elegits recollits a l’Article 11.

Article 25: Compromís de fidelitat
Tots els membres de la llista assumeixen el compromís d’exercir els seus càrrecs amb lleialtat a JxCdv , en cas de ser escollits com a regidors.
Les persones que formin part de la llista i, en especial, els 15 primers llocs, hauran de mostrar la seva disponibilitat per exercir el càrrec de regidor, i en cas de no sortir elegit, el compromís de participar activament en el funcionament de JxCdv durant tot el mandat.

Article 26: Drets electorals

Els membres de la llista hauran de signar el document de “Declaro i Accepto” i la “Carta Econòmica” que es publicaran quan es convoquin les eleccions municipals.
La representació en els òrgans supramunicipals com la Diputació de Barcelona, els Consells Comarcals i l’ Àrea Metropolitana ,seran integrats al grup del PDeCAT.
La gestió dels recursos generats des del grup municipal, anirà a càrrec del PDeCAT.

Article 27: Compromís del PDeCAT
El PDeCAT posa a disposició de JxCdv tota la seva estructura, (local, assessorament jurídic, la gestió de la base de dades, recursos econòmics,drets electorals i recursos humans) amb l’únic requisit que , per donar compliment als Estatuts del PDeCAT , el candidat o candidata sorgit del procés d’elecció de JxCdv serà presentat per la pròpia executiva local del PDeCAT com el seu candidat a les primàries del PDeCAT i participirà d’aquestes.

ANNEX

Article 1: Sobre la Sindicatura o grup organitzador

La Sindicatura  o Grup organitzador o Sindicatura estarà format per 5 persones. Serà triat entre persones de prestigi de la ciutat, sense que sigui necessari la seva adhesió a Junts per  Cerdanyola.

Article 2:

Els candidats o candidates  hauran d’adjuntar un breu currículum  i una breu exposició de motius pels quals concorren a aquestes eleccions  a mode de declaració d’intencions, que hauran de fer arribar a la Sindicatura en els terminis establerts.

Article 3:

L’elecció tindrà lloc en un espai a determinar per la Sindicatura electoral, mitjançant votació presencial per vot secret presencial, sense ser possible  el vot per correu, e-mail o per delegació. Només es podrà votar un candidat o candidata. Els vots que no compleixin aquest  condició seran considerats nuls, igual que aquells vots esmenats.

Article 4.

La  mesa disposarà d’un llistat de membres del Junts per Cerdanyola, que en cap cas serà públic. Per votar caldrà identificar-se amb el DNI, Passaport o Carnet de conduir.

Article 5  :

En cas que es produís un empat entre les dues candidatures, es procedirà a repetir la votació al cap de 48 hores com a màxim, si cap de les candidatures fos retirada.. Si es tornés a repetir la situació d’empat, la Sindicatura hauria d’establir com es realitza la votació i en quina terminis.