És evident que ens els darrers anys, la política cultural a Cerdanyola ha progressat, però també és evident que no ho ha fet prou i s’ha trobat a faltar, probablement una certa coordinació dels diversos aspectes que la composen. És ena aquest marc on intentem desenvolupar les polítiques i accions concretes en l’àmbit cultural que facin de Cerdanyola una ciutat culturalment potent.

 

ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ

 • Cal que els responsables de l’àrea cultural siguin persones vinculades a la cultura, que tinguin un coneixement tant profund com sigui possible d’aquest tema.
 • Caldrà més coordinació i planificació en l’àmbit cultural i, en aquest sentit, proposem crear la figura del Coordinador de Cultura.
 • Ens cal millorar i diversificar l’oferta cultural de la ciutat, aprofitant aquelles activitats que ja es fan (programació teatral estable, cafè amb lletres…) i creant aquelles que puguin tenir certa demanda i encara no es facin a Cerdanyola.
 • Proposem la creació de premis literaris i de pintura de qualitat. Caldrà dotar-los econòmicament, amb l’objectiu de potenciar la creativitat que hi ha a Cerdanyola i projectar culturalment la ciutat.
 • Volem establir una col·laboració amb les associacions que treballin per la cultura a Cerdanyola (GEC,…)

 

EQUIPAMENTS

 • Apostem clarament per la millora dels espais culturals existents i l’ampliació de les que hi ha, amb especial atenció a l’ampliació i millora de l’Auditori de l’Ateneu buscant un aforament aproximat de 600 persones per tal de donar la possibilitat de portar espectacles de més qualitat i cobrir-ne el cost (veure propostes urbanisme).
 • Volem la millora de les condicions de l’arxiu històric, tant en personal qualificat com en espai i mitjans materials: “qui perd els orígens perd la identitat”.
 • Fer arribar la informació al públic amb la instal·lació de panels informatius i aprofitant les xarxes socials al màxim de les seves possibilitats. Fer present la cultura a la pàgina web de l’Ajuntament.
 • El Cinema també és cultura. Ens cal tenir un cinema comercial a Cerdanyola. Treballarem per trobar la manera de convertir-lo en una realitat.
 • Estudi i projecció per a la construcció d’un auditori polivalent per unes 200, ampliable a unes 300 persones, on es pugui fer teatre, projeccions, etc.
 • Volem augmentar les sales d’exposicions i millorar les condicions de les que hi ha, prioritzant artistes locals. També creiem possible arribar a acords de col·laboració per l’ús estable o puntual de les sales de titularitat privada.
 • Creació del Parc Arqueològic de Can Canaletes, vinculat a Ca n’Olivé, a la UAB i a l’Oficina de Turisme de Cerdanyola.

 

ENTITATS CULTURALS. RELACIÓ AMB L’AJUNTAMENT. HOTEL D’ENTITATS

 • Creiem que el Consell de Cultura està infrautilitzat, caldria millorar-ne l’organització i la participació, fent-lo partícip de les decisions que es preguin des de l’Ajuntament ( per exemple participant en la decisió d’una part de pressupost dedicat a cultura).
 • Totes les entitats han de rebre el suport que necessiten de debò (econòmic, burocràtic, etc). Intentarem posar les coses fàcils a tots aquells que ajudin, millorin i dignifiquin la vida cultural de Cerdanyola.
 • Proposem la creació d’un Hotel d’entitats, , seu per a la majoria d’entitats del món cultural, edifici de nova construcció amb espais de reunió, sales polivalents de treball, llocs per material i arxiu d’entitats amb servei de consergeria i gestió administrativa comú i connexió wifi per poder treballar. Aquest hotel d’entitats aniria vinculat a la construcció de l’auditori polivalent descrit al punt 2.5.
 • Es proposa com a possibilitat la Masia Cordelles o les cases dels mestres per ubicar-lo. Espais on seria factible crear les condicions adequades per aquest hotel d’entitats i la sala polivalent esmentada en el punt anterior.
 • Cal aprofitar millor aquells centres cívics que no ho estiguin, previ anàlisi de la seva idiosincràsia i el seu funcionament actual.

 

FESTES I ACTIVITATS CULTURALS DIVERSES (MOSTRES, FESTIVALS…)

 • Potenciar el Festival de Blues, donant-li la qualitat necessària i buscant la implicació de la gent. Això implicarà més diners i un equip organitzador estable.
 • Plantegem la possibilitat de recuperar festes com la de l’arbre, la del blat, verema… implicant-hi les escoles, les entitats i el propi Ajuntament.
 • Proposem de fer una Fira Modernista de veritat que recordi el passat de Cerdanyola i la millora i promoció de l’anomenat Mercat medieval.
 • Vincular les activitats culturals a les entitats que treballen per la inclusivitat.
 • L’Ajuntament facilitarà l’organització i participació en les festes de barri, revetlles, etc. posant a disposició dels organitzadors aquells mitjans humans i materials que siguin necessaris en cada cas.
 • Impulsar l’organització de la mostra anual de cultura, on les entitats puguin mostrar allò que fan a la ciutat.
 • Proposem revisar la programació de la Mostra de dansa , amb l’objectiu de potenciar-la molt més, aconseguint l’efecte dinamitzador per la ciutat (comerç i restauració).
 • Cal donar una empenta més al Festival Infantil de teatre (FIT) i tornar-lo a fer anual.
 • Seguir millorant i promovent la Festa Major del Roser i la de Sant Martí, reconeixent la iniciativa popular tant en una com en l’altra.

Voleu fer alguna aportació?