CULTURA

És evident que ens els darrers anys, la política cultural a Cerdanyola s’ha estancat, i que ha tirat endavant més per inèrcia i pel voluntarisme de les entitats que per l’acció i l’impuls municipal. Hi ha moltes necessitats detectades en l’àmbit dels equipaments, de les inversions i de la gestió i l’administració d’aquesta àrea.

La cultura té valor per ella mateixa, però encara és millor quan s’hi actua amb visió estratègica, de manera que també es pugui coordinar amb altres àrees de l’Ajuntament per millorar la vida de les persones.

És en aquest marc on intentem desenvolupar les polítiques i accions concretes que facin de Cerdanyola una ciutat culturalment potent.

ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ

• La major part del pressupost de cultura es destina a despeses de personal i despesa corrent. I, malgrat això, s’ha diagnosticat que el servei va curt de personal, especialment administratiu. Cal fer un esforç per racionalitzar i, si cal, ampliar la plantilla.

• Bona part dels esforços del personal de Cultura se’n van en tasques burocràtiques i tràmits llargs i complicats. Proposem estudiar la possibilitat que l’empresa municipal sigui l’encarregada de fer aquests tràmits i gestions, especialment les contractacions, amb personal adscrit.

• Igualment, entenem que hi ha entitats amb prou grau de maduresa per liderar individualment o conjuntament l’organització d’esdeveniments culturals, a través de convenis, amb tot el suport que convingui per part de l’Ajuntament. És una manera d’empoderar-les i, alhora, de simplificar els tràmits administratius.

• Caldrà més coordinació i planificació en l’àmbit cultural. Crear la figura del coordinador de Cultura, en contacte amb la resta d’àrees de l’Ajuntament per detectar possibles col·laboracions i fer créixer la transversalitat de Cultura, al servei d’estratègies de ciutat consensuades en àmbits com Joventut i infància, Educació, Gent Gran, Salut, Serveis socials, Promoció Econòmica, Comerç, etc… i comptant amb la complicitat de les entitats des diferents àmbits.

• Promoure la celebració anual d’un Congrés d’Entitats de Cerdanyola, com ja s’havia fet als anys 90 impulsat per Cerdanyola Debat, per afavorir el coneixement mutu i la col·laboració entre associacions i fer difusió de les seves activitats a tota la població.

• Cal que la veu de les entitats tingui més pes a l’hora de prendre decisions. El Consell Municipal no és un veritable òrgan de participació, sinó que s’ha convertit en un punt d’informació, que, a més, es reuneix molt poc. Proposem establir el treball per comissions amb encàrrecs concrets: la Festa Major, la Cavalcada de Reis, Carnaval, etc…

• Totes les entitats han de rebre el suport que necessiten de debò (econòmic, burocràtic, etc…). Instituirem l’Oficina d’Atenció a les Entitats, amb la voluntat de centralitzar tràmits i d’oferir assessorament i ajut per als tràmits que necessitin.

EQUIPAMENTS

• Apostem per la millora dels espais culturals existents i l’ampliació dels que hi ha, amb especial atenció a l’ampliació i millora de l’Auditori de l’Ateneu, buscant un aforament aproximat de 600 persones, per tal de donar la possibilitat de portar espectacles de més qualitat i cobrir-ne el cost.

• Garantirem que l’espai polivalent i modular planificat al carrer del Riu Sec serveixi realment per descongestionar l’Ateneu i les sales d’actes del Museu d’Art i de la Biblioteca, ara saturades d’activitats que sovint no tenen a veure ni amb el MAC ni amb la lectura.

• Cerdanyola realment només disposa d’un centre cultural, l’Ateneu, i es calcula que en caldrien tres més. Davant les dificultats, proposem repensar els centres cívics de la ciutat i que poguessin acollir algunes de les activitats que ara fa l’Ateneu: des de cursos de l’Escola d’Art fins a exposicions, xerrades o reunions d’entitats.

• A mig termini, proposem la creació de l’Hotel d’entitats, seu per a la majoria d’entitats del món cultural, edifici de nova construcció amb espais de reunió, sales polivalents de treball, llocs per material i arxiu d’entitats amb servei de consergeria i gestió administrativa comú i connexió wifi per poder treballar.

• Vetllar perquè el futur equipament de Ca n’Altimira disposi d’espais i recursos a disposició de les entitats de cultura.

• Cerdanyola ha de disposar d’un veritable Arxiu Històric amb personal qualificat i amb espai i mitjans materials.

• Cerdanyola ja necessita ara una nova Biblioteca Pública. La necessitat creixerà amb el desenvolupament de la Plana del Castell. La seva ubicació hauria de ser a prop de la intersecció del nou barri amb la trama urbana actual.

• Cal dotar de més personal la Biblioteca Central, per tal de poder ampliar horaris.

• Volem augmentar les sales d’exposicions i millorar les condicions de les que hi ha, prioritzant artistes locals. També creiem possible arribar a acords de col·laboració per l’ús estable o puntual de les sales de titularitat privada.

• Impulsarem la sostenibilitat energètica dels equipaments culturals per donar compliment a l’Agenda 2030.

PATRIMONI CULTURAL

Des del punt de vista del Patrimoni Cultural, els dos museus de la ciutat són veritables joies i una aposta segura per projectar la ciutat més enllà dels seus límits i atraure visites de dins i fora de la ciutat. Cal, per tant, potenciar-los i parar-los tota l’atenció i tota la consideració per part de l’Ajuntament.

• Millorar els recursos humans d’ambdós museus perquè puguin alleugerir la càrrega administrativa que ara suporten els tècnics.

• Incrementar el pressupost i recursos d’ambdós museus, que permetrien dur a terme més excavacions Ca n’Oliver, i ampliar la col·lecció d’obres d’Art del Museu d’Art, a banda de permetre fer més i millors activitats en totes dues instal·lacions.

• Millorar els serveis de manteniment d’ambdues instal·lacions.

• Ampliar els espais d’ambdós museus agregant-los d’edificis emblemàtics de la ciutat als quals cal donar ús.

Tots dos Museus són al centre de dues propostes estratègiques molt ambicioses i complementàries.

El Parc Històric i Arqueològic de Cerdanyola

Amb aquest projecte es volen integrar tots els elements patrimonials i naturals de Cerdanyola, establint un circuit que abastaria des de l’Edat del Bronze, l’època ibèrica i romana, l’Edat Mitjana, l’Edat Moderna i la Contemporània.

• És per això que cal augmentar la partida destinada a l’adquisició dels terrenys de Can Canaletes -restes prehistòriques i romanes per excavar- i concloure la negociació iniciada amb la propietat, a instàncies del Grup Municipal de Junts per Cerdanyola.

• Incloure aquests terrenys en l’àmbit de la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) que envolta el Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

• Redacció del Pla Director del Parc Arqueològic i Històric de Cerdanyola, contemplant com a mínim els terrenys i la masia de Can Canaletes, el Jaciment i Museu de Ca n’Oliver, les restes medievals de Can Valldaura i la Masia de Can Coll.

L’Eix Modernista i Noucentista

Des de l’avinguda de Catalunya, amb Ca n’Altimira, fins al carrer de Sant Ramon, hi ha un seguit d’edificis públic i privats que són una bona mostra d’aquells corrents artístics. Amb el Museu d’Art de Cerdanyola (MAC Can Domènech) com a nucli per articular-los, és un magnífica oportunitat per posar en valor els carrers més cèntrics i comercials de la ciutat, i també per oferir sortides a la manca d’espais del MAC.

• Garantir l’accés de les entitats culturals i els creadors de la ciutat als espais del futur Fav-Lab de Ca n’Altimira..

• Dotar les plantes superiors de la Torre Vermella com a espais expositius.

• Fer de Can Llopis una prolongació del MAC, orientada a les arts contemporànies amb espais expositius, sales multi ús, magatzem, etc…

• Manteniment dels jardins com un espai obert a la ciutadania i a les activitats de caire cultural.

Recuperem Ca n’Ortadó

L’edifici de Ca n’Ortadó el volem recuperar per a l’ús públic i que articuli i coordini els dos projectes estratègics, el Parc Arqueològic i Històric i l’Eix Modernista i Noucentista.

• Remodelació de Ca n’Ortadó per a la seva obertura com a Centre d’Interpretació de la Història de Cerdanyola, incloent la memòria històrica i el passat recent.

• Manteniment dels jardins com espai obert a la ciutadania i a les activitats socioculturals.

L’Església Vella de Sant Martí i el cementiri

Abans de la reforma del cementiri, l’Església s’estava convertint en un indret d’interès per acollir activitats culturals i vinculades amb la memòria històrica. Cal recuperar aquest espai patrimonial per a aquestes funcions.

Actualitzem el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic

• Més de vint anys després de la seva aprovació, el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic ha quedat desfasat i s’ha comprovat que en el seu moment van restar fora edificis d’interès. Caldria fer-ne una valoració i contemplar la seva inclusió en el catàleg.

• Donar la màxima difusió al catàleg mitjançant l’edició de fulletons impresos i xarxes socials, entre altres mitjans.

• Al costat d’aquesta també cal iniciar una tasca de planificació per al futur de determinades edificacions emblemàtiques, com Can Cordelles o Ca l’Arquer.

• Crear el Consell Municipal del Patrimoni, amb experts, tècnics i entitats locals, per debatre, avaluar i recomanar actuacions relatives a la conservació del patrimoni.

Estudis sobre patrimoni

• Fomentarem els estudis de recerca sobre la història i el patrimoni cultural comú, tant material com immaterial. Proposarem la creació d’una beca o premi al millor treball sobre la història i patrimoni cultural del municipi.

FESTES I ACTIVITATS CULTURALS

Cerdanyola té la sort de comptar amb cites culturals que s’han convertit en fixes a les agendes de la ciutadania, no només local, sinó de poblacions veïnes. Aquestes conviuen amb activitats de menys abast, però que igualment tenen el seu públic. En tots els casos cal reconèixer i donar tot el suport a les entitats que els organitzen.

• Potenciar el Festival de Blues, i retornar-lo als espais més cèntrics i emblemàtics de la ciutat, perquè realment sigui un element dinamitzador. Tornar a programar concerts de pagament, per ajudar a finançar el Blues.

• Proposem de fer una Fira Modernista de veritat que recordi el passat de Cerdanyola, amb especial protagonisme dels edificis més emblemàtics d’aquesta ruta.

• Reimpulsar i consolidar el FIT, la Mostra de Dansa, l’Aplec, Fantosfreak i el Festival de Cante Jondo, sempre d’acord amb les entitats organitzadores, com a grans esdeveniments de ciutat, diversificant els espais perquè facin d’element dinamitzador dels sectors on es programin espectacles. Reforçar en tots els fronts (local, comarcal i nacional) la comunicació d’aquestes activitats.

• Comptar i donar preeminència a totes les manifestacions d’entitats de cultura tradicional catalana, per garantir-ne la viabilitat i continuïtat.

• L’Ajuntament facilitarà l’organització i participació en les festes de barri, revetlles, etc. posant a disposició dels organitzadors aquells mitjans humans i materials que siguin necessaris en cada cas.

• Obrir l’organització de la Festa Major del Roser de Maig a les entitats del Consell de Cultura.

• Acostar la cultura als barris del municipi i facilitar que les iniciatives privades d’oci funcionin i puguin oferir activitats per tota la població.

VIURE AL 100% EN CATALÀ

La llengua és l’element troncal de la cultura catalana, reforça la identitat, la cohesió social i la convivència ciutadana. Els ciutadans hem de poder viure 100% en català en el nostre municipi.

• El català serà llengua oficial d’acollida.

• Cap ciutadà amb voluntat d’aprendre la llengua es quedarà sense els mitjans per fer-ho i en aquest sentit potenciarem les classes de català gratuïtes per a tots els nouvinguts i la resta de la ciutadania.

• Serem proactius en la defensa del model d’immersió lingüística a les escoles.

• Revisarem i impulsarem l’ús del català en els àmbits de l’administració i introduirem les responsabilitats de política lingüística en el cartipàs municipal.

• Promocionarem i serem agents actius en l’ús social del català. Ens adreçarem sempre a tothom en català com a primera opció i evitarem canviar de llengua si el nostre interlocutor ens entén però respon en una altra.