SERVEIS SOCIALS

 

La màxima prioritat és protegir a les persones: que ningú quedi enrere per la seva condició personal, econòmica o social. Per això s’han de destinar tots els esforços perquè persones amb capacitats diferents puguin viure dignament a la nostra ciutat, perquè el preu dels habitatges no obligui a ningú a marxar de Cerdanyola, i tothom que hi visqui tingui al seu abast les eines que l’ajudin a superar situacions de dificultat.

Per avançar en aquest sentit, l’Ajuntament s’ha d’apropar a la ciutadania, s’han d’optimitzar els recursos i coordinar-se amb la resta d’àrees municipals i amb els voluntaris i entitats que ofereixen un valuós potencial humà.

Per empoderar a les persones, se les ha d’escoltar, oferir eines i corresponsabilitzar-les en la seva utilització.


PER LA INCLUSIÓ SOCIAL

L’acció social és el veritable motor dels drets de la ciutadania. Per això, cal promoure els recursos necessaris per compensar les desigualtats i afavorir la trobada en plena igualtat entre tota la ciutadania.

• Planificarem les polítiques socials del municipi a partir de les necessitats de les persones, organitzades en necessitats bàsiques, necessitats relacionals familiars i comunitàries i necessitats relacionades amb la promoció de l’autonomia i l’atenció de la dependència.

• Coordinació entre àrees i entitats del municipi. És essencial treballar en xarxa amb les diferents regidories del consistori amb l’objectiu de fer-ho de manera coordinada per a l’interès de la ciutadania. I també mantenir un diàleg constant i fluid amb les entitats del tercer sector per a l’atenció a les persones més vulnerables, els infants i joves, la gent gran… per desenvolupar plans comunitaris. I fer suport a l’associacionisme veïnal i reconèixer el seu paper clau en l’àmbit de les relacions comunitàries.

• Donarem suport i prioritzararem la tasca dels serveis socials per ajudar les persones amb risc d’exclusió social.

• Detecció de les situacions de vulnerabilitat. La primera dificultat per fer front a aquestes situacions és el seu desconeixement, de vegades perquè els propis afectats les amaguen. Es necessària la implicació dels sectors de l’administració que tenen un tracte més proper (policia, metges…) i també implicació del veïnat.

• Fomentarem projectes d’acompanyament adaptat a la inserció laboral per a col·lectius més vulnerables, en col·laboració amb el servei d’ocupació. La majoria de necessitat d’assistència dels Serveis Socials, s’acaba quan les persones tenen feina estable i ben remunerada; s’ha de fer el possible per ajudar a les persones a aconseguir-ho.
• Crear borsa d’ocupació amb criteris d’igualtat i inclusius.

• Contractació respectant les clàusules socials als contractes que fa directament l’Ajuntament. Que la qualitat de les clàusules socials sigui un element determinant a l’hora de contractar empreses externes a l’Ajuntament.

• Posarem en marxa un programa de suport tecnològic a sectors vulnerables, amb l’objectiu d’evitar l’escletxa digital i millorar l’ocupabilitat.

• Seguirem lluitant pels casos de pobresa energètica ajudant a les famílies vulnerables a fer front als pagaments dels subministraments i a través d’auditories energètiques i actuacions per fer els habitatges més eficients.

• Elaborarem un catàleg de totes les ajudes municipals que es presten per informar la ciutadania per poder-s’hi acollir quan s’escaigui.

• Organitzar i coordinar els diferents departaments d’atenció a les persones, i la gestió dels recursos. Es especialment important en aquests casos estalviar tràmits als ciutadans. S’han de posar a disposició del ciutadà tots els recursos des d’una finestreta única, sense derivar-los a diferents departaments.


PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL

Treballem per construir una societat inclusiva on tots els ciutadans s’hi sentin representats. Amb una mirada on la persona és l’eix i que ens permeti elaborar polítiques que defensin els drets de les persones amb discapacitat perquè puguin rebre els suports necessaris per desenvolupar-se a la comunitat en igualtat de condicions.

• Fomentarem un model d’atenció a la persona en el qual qualsevol professional municipal pugui derivar al ciutadà al servei que li correspongui buscant l’eficiència.

• Implementarem una mirada inclusiva de la discapacitat, evitant la segregació dels recursos i incorporant les persones amb discapacitat com a ciutadans amb igualtat de condicions que amb els demés.

• Impulsarem la figura de l’assistent personal com a eina necessària de vida independent.

• Flexibilitzarem els usos de serveis i equipaments comunitaris que ens permetin aprofitar recursos existents articulats per donar resposta a les mateixes necessitats i indirectament cobrir-ne d’altres de col·lectius diferents.

• Elaborarem polítiques d’habitatge que fomentin la convivència a la comunitat d’aquelles persones que precisen de serveis de suport que facilitin la seva inclusió.

• Adaptació dels transports públics per tal que tothom hi pugui accedir.

• Coordinació de les demandes de les persones usuàries i participació directa en les propostes d’adaptació dels espais públics. Son les persones que es troben amb les dificultats les que poden fer aportacions més útils per millorar l’accessibilitat.

• Donar compte dels nous projectes a les persones amb capacitats diferents a través dels organismes que les representin.

• Adaptació de totes les instal·lacions municipals. Fer les reformes pertinents perquè tothom hi pugui accedir, i mentre no es facin, oferir alternatives.

• Campanya de Ciutat inclusiva. Visibilitzar les dificultats amb que es troben les persones amb capacitats diferents i com es pot ajudar a eliminar-les des de diferents àmbits.


VOLUNTARIAT

• Crear una Oficina del Voluntariat. Es tracta de facilitar a les persones que ofereixen el seu temps, experiència i coneixements. on adreçar-se perquè les seves aportacions siguin el més eficaces possibles. Coordinar amb les necessitats que tenen les entitats del Tercer Sector.

• Redactar un Reglament per facilitar l’acció de l’Oficina del Voluntariat. Funcions, recursos, col·laboracions.

• Gestionar la Borsa de voluntaris amb coneixements especialitzats que ofereix la UAB. Es una forma més d’enfortir els vincles amb la UAB, i una conseqüència molt positiva de ser una ciutat universitària, que no ens podem permetre desaprofitar.


IGUALTAT DE GÈNERE

En els darrers anys s’ha avançat molt respecte al reconeixement normatiu i públic dels drets de les dones, però no prou en la presa de consciència de l’androcentrisme que impregna la nostra cultura. Encara resta molt de camí per recórrer i molta feina per fer. Perquè la bretxa salarial, el sostre de vidre, la minsa presència de dones en llocs directius i amb poder de decisió, el tractament de la imatge de les dones als mitjans i la vergonya de la punyent xacra de la violència masclista encara són ben presents a la nostra realitat social, i fan imprescindible l’execució d’una política intensa i compromesa vers la defensa dels drets de les dones i llur aplicació.

Per això és cabdal prendre com essencials les polítiques i les pràctiques feministes amb els següents principis rectors:

– Transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques d’igualtat

– Equilibri entre el treball de mercat i el treball domèstic i de cura

– Erradicació de la violència masclista: abordatge integral

– Apoderament de les dones

– Participació paritària en els afers públics

– Perspectiva de les dones

– Justícia social i redistribució de la riquesa

– Ús no sexista ni estereotipat del llenguatge

Tot això s’ha d’encabir en la realitat municipal, un espai on fa molts anys que es treballen les polítiques d’igualtat i feministes, però on encara resta molta feina a fer per aconseguir també un municipi on dones i homes puguin viure en igualtat de condicions. És per això que destaquem aquests punts cabdals a l’hora de repensar les polítiques amb un enfocament feminista:

• Continuarem amb el procés ja iniciat d’elaboració del Pla d’Igualtat de Gènere.

• Incorporarem la perspectiva de gènere en plans i programes municipals, vetllant perquè també s’incorpori a les contractacions locals.

• Visibilitzarem el talent femení per aconseguir referents femenins en el municipi.

• Incorporarem a l’urbanisme una mirada de gènere perquè no repliqui les desigualtats existents. Les dones i els homes utilitzen de forma diversa els espais i és per això que hem de repensar els espais públics.

• Apostarem per una feminització de la plantilla de l’Ajuntament sobretot en les àrees més masculinitzades.

• Dissenyarem i implementarem protocols contra la violència masclista, en especial contra l’assetjament sexual en espais d’oci com són festes majors (punts liles, itineraris segurs), festivals, fires multitudinàries, aplecs…

• Fomentarem la participació social de les dones del municipi, per garantir una visió feminista en la presa de decisions.

• Impulsarem l’elaboració d’una auditoria amb perspectiva de gènere a tota l’estructura municipal, incloses les externalitzacions i altres empreses proveïdores. Cal també fomentar l’ús d’indicadors per a una presa de decisions més responsable.

• Promourem programes educatius que fomentin les relacions igualitàries entre nenes i nens.

 

POLÍTIQUES D’ACOLLIDA

Impulsarem una política d’acollida que fomenti la formació i la informació adaptada, respecte dels drets i deures que implica ser ciutadà de Catalunya i el coneixement del país d’acollida i la seva cultura, llengua i marc legal. Treballarem per promoure l’acollida i fomentar el creixement individual i col·lectiu d’aquestes persones, implicant-les en el desenvolupament de la citat i en la la vida política i social.

• Afavorirem l’empadronament de totes les persones que realment viuen al municipi.

• Enfortirem els cursos d’aprenentatge del català i la cultura catalana amb continuïtat en el temps. En paral·lel, promourem iniciatives i espais interculturals que siguin punt de trobada entre les cultures d’origen i la catalana, per facilitar la interacció, la comunicació, el diàleg i l’arrelament.

• Emprendrem accions de seguiment i acompanyament dels processos de reagrupament familiar i assegurarem la coordinació de la informació entre les administracions, millorant l’atenció psicoafectiva i afavorint les oportunitats d’inserció laboral.

• Fomentarem que l’administració local sigui un espai obert a la presència de professionals de procedències diverses.

• Crearem mecanismes de detecció de les necessitats d’intervenció i de les situacions crítiques de competència pels serveis públics que poden ocasionar tensions en la cohesió social i la convivència.

• Adaptarem els serveis de promoció econòmica a aquests col·lectius per ajudar-los a aconseguir la seva autonomia personal, orientació professional i suport per a la creació d’empreses o en l’inici de la seva activitat com autònoms.

• Abordarem una política comercial integradora que superi el binomi entre els comerços regentats per la població autòctona i la immigrada.

• Assegurarem el dret a l’educació de tot el jovent amb independència de la seva situació administrativa. Fomentarem l’accés a l’educació postobligatòria de caràcter reglat (batxillerat i formació professional) i l’accés a l’educació postobligatòria de caràcter no reglat (programes de qualificació professional inicial).

• Fomentarem l’establiment de models de zonificació escolar integradors amb la participació de l’escola pública i la concertada que permetin una escolarització equilibrada entre el dret d’elecció de les famílies i la necessària cohesió social, tot vetllant per l’equitat.

• Desplegarem els instruments necessaris per lluitar contra les situacions d’infrahabitatge i treballarem per evitar la vulneració dels drets humans i els problemes de convivència social.

• Treballarem per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Adaptarem els serveis d’atenció juvenil, per tal que s’adeqüin a la diversitat de les persones usuàries, que incorporin entre les seves funcions un servei de primera acollida per a persones joves reagrupades i que prestin serveis d’assessorament jurídic i laboral, així com en matèria d’habitatge i salut a adolescents i joves.

• Farem front amb fermesa i amb els mecanismes legals disponibles a totes les manifestacions de tipus xenòfob, racista i supremacista.

• Promourem accions per eliminar el racisme social i institucional que dificulta el desenvolupament en igualtat de condicions dels projectes vitals de les persones que el pateixen.