La màxima prioritat és protegir a les persones: que ningú quedi enrera per la seva condició personal, econòmica o social. Per això s’han de destinar tots els esforços perquè persones amb capacitats diferents puguin viure dignament a la nostra ciutat, perquè el preu dels habitatges no obligui a ningú a marxar de Cerdanyola, i tothom que hi visqui tingui al seu abast les eines que l’ajudin a superar situacions de dificultat.
Per avançar en aquest sentit, l’Ajuntament s’ha d’apropar a la ciutadania, s’han d’optimitzar els recursos i coordinar-se amb voluntaris i entitats que ofereixen un valuós potencial humà.
Per empoderar a les persones, se les ha d’escoltar, oferir eines i coresponsabilitzar-les en la seva utilització.

PLA D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL

• Primer s’ha de fer un diagnòstic. Recollir i fer publiques quines son les mancances en l’aplicació de la Llei d’ Accessibilitat.

• Calendaritzar de les obres d’adaptació i un pressupost. Hi ha molta feina a fer i s’han d’establir prioritats.

• Coordinació de les demandes de les persones usuàries i participació directa en les propostes d’adaptació dels espais públics. Són les persones que es troben amb les dificultats les que poden fer aportacions més útils per millorar l’accessibilitat.
• Adaptació dels transports públics per tal que tothom hi pugui accedir.

• Totes les obres públiques han de complir amb els requisits d’accessibilitat. Cal estar molt atent al compliment d’aquesta obligació, per això s’ha de donar compte dels nous projectes a les persones amb capacitats diferents a través dels organismes que les representin.

• Ajudes normatives i econòmiques als comerços per millorar l’accessibilitat.

• Campanyes divulgatives, orientació i assessorament per fer les adaptacions.

• Adaptació de totes les instal·lacions municipals. Fer les reformes pertinents perquè tothom hi pugui accedir, i mentre no es facin, oferir alternatives.

• Conscienciació que tothom en algun moment de les nostres vides estem afectats per la diversitat funcional. Nadons, persones grans, afectats temporalment per accidents…. S’ha de fer entendre que tots necessitem una ciutat accessible, no només alguns.

• Campanya de Ciutat inclusiva. Visibilitzar les dificultats amb que es troben les persones amb capacitats diferents i com es pot ajudar a eliminar-les des de diferents àmbits.

HABITATGE SOCIAL

L’accés a un habitatge digne a la nostra ciutat no està a l’abast de tothom. Per corregir aquesta problemàtica fem les propostes següents.

• Promoció d’habitatge protegit de lloguer a Cerdanyola.

• Adquisició de parcel·les del banc públic SAREB per realitzar habitatge públic de lloguer en el nucli urbà com el sector Salvador Espriu, Sector Aiscondel, parcel·les municipals del Direccional properes al casc urbà i zona de reserva del Túnel d’Horta.

• Garantir un mínim de 120 habitatges públics pel mandat.

• Realitzar un segon edifici d’Habitatge d’emergència habitacional de més de 60 habitatges al centre urbà, per atendre situacions d’emergència.

• Complir la normativa del 30% d’Habitatge Públic a les llicències d’Obres augmentant en aquests la densitat d’habitatges a una 1/8m2st com a Barcelona.

VOLUNTARIAT

• Crear una Oficina del Voluntariat. Es tracta de facilitar a les persones que ofereixen el seu temps, experiència i coneixements , a on adreçar-se perquè les seves aportacions siguin el més eficaces possibles. Coordinar amb les necessitats que tenen les entitats del Tercer Sector.

• Redactar un Reglament per facilitar l’acció de l’Oficina del Voluntariat. Funcions, recursos i col·laboracions.

• Gestionar la Borsa de voluntaris amb coneixements especialitzats que ofereix la UAB. És una forma més d’enfortir els vincles amb la UAB, i una conseqüència molt positiva de ser una ciutat universitària, que no ens podem permetre desaprofitar.

IGUALTAT DE GÈNERE

Es detecta la necessitat de treballar amb les associacions i sector educatiu per fer de la diversitat sexual i de gènere un valor compartit per tota la ciutadania. La nostra proposta en aquest sentit seria elaborar un Pla d’igualtat de gènere que inclogui:

• Diagnosi de la detecció de tractaments desiguals.

• Respecte a la diversitat afectiu sexual. Conscienciació contra l’homofòbia i respecte a LGTBI.

• Millora del circuit de prevenció i atenció contra violència de gènere.

• Formació en drets i deures en aquest àmbit per les persones nouvingudes.

 

POLÍTIQUES SOCIALS CONTRA LA VULNERABILITAT

S’han de detectar les situacions de vulnerabilitat. La primera dificultat per fer front a aquestes situacions és el seu desconeixement, de vegades perquè els propis afectats les amaguen. Es necessària la implicació dels sectors de l’administració que tenen un tracte més proper (policia, metges…) i també implicació del veïnat.

• Organitzar i coordinar els diferents departaments d’atenció a les persones, i la gestió dels recursos. Es especialment important en aquests casos estalviar tràmits als ciutadans. S’han de posar a disposició del ciutadà tots els recursos des d’una finestreta única, sense derivar-los a diferents departaments.

• Impulsar cooperatives de treball. Es una bona opció per agrupar recursos, experiències i coneixements per tirar endavant projectes i crear ocupació.

• Evitar la precarietat laboral. La majoria de necessitat d’assistència dels Serveis Socials, s’acaba quan les persones tenen feina estable i ben remunerada; s’ha de fer el possible per ajudar a les persones a aconseguir-ho .

• Donar formació ocupacional. Perquè sigui el més eficaç possible s’han de tenir en compte les demandes del mercat laboral i les capacitats de les persones.

• Crear borsa d’ocupació amb criteris d’igualtat i inclusius.

• Fer plans de treball per millorar la ciutat donant ocupació a qui més ho necessiti.

• Contractació respectant les clàusules socials als contractes que fa directament l’Ajuntament. Que la qualitat de les clàusules socials sigui un element determinant a l’hora de contractar empreses externes a l’Ajuntament.

• Atenció a la pobresa energètica. Detecció i ajuda econòmica.

• Empoderament de les persones. Ensenyar a aprofitar els recursos econòmics i personals. Els serveis socials han de proporcionar eines perquè les persones puguin obtindre ingressos i no depenguin de les ajudes econòmiques de la administració per atendre les seves necessitats.

• Acollida a les persones immigrants fent acompanyament per explicar els nostres costums. Per facilitar la integració dels immigrants no hi ha prou amb facilitar el coneixement de la nostra llengua, han de conèixer la societat en la que viuran.

SALUT PÚBLICA

Proposem elaborar un mapa de situació de la Salut Pública a la nostra ciutat, utilitzar les eines de planificació i establir objectius concrets, com per exemple:

• Plans d’ocupació per fer polítiques de millora i manteniment de la ciutat.

• Un d’aquests Plans ha de servir per fer el cens dels edificis amb amiant.

• La presencia d’excrements es un tema que s’ha de resoldre amb campanyes i una acció decidida de Policia i agents cívics.

• Control de plagues. Elaboració d’un informe en el qual es diagnostiqui adequadament el problema de la presència de rates i es mesuri l’impacte del mateix als diferents barris de la ciutat.
Adoptar les mesures per a l’eradicació de les rates i que aquestes mesures siguin adequades a la realitat de cada barri en funció del nivell d’infestació, riscos associats a infraestructures públiques en mal estat (contenidors, claveguerams, vies públiques) i el dèficit de conservació tant d’edificis privats i/o públics.
Fer un seguiment exhaustiu del pla de xoc de control no només de les rates, si no d’altres plagues com les paneroles, les cotorres, etc.

• Mobiliari urbà suficient per evitar que es llencin papers al terra.

• Campanyes fomentant els hàbits de vida saludable. La informació perquè les persones siguin responsables, junt amb els mitjanç de protecció que proposem en l’apartat de Medi Ambient, milloraran la qualitat de la salut dels ciutadans.

• Campanya de protecció i defensa dels animals. Els propietaris d’animals son responsables de que les seves mascotes no embrutin la ciutat, i també de que estiguin ben cuidats. No es permetrà l’abandonament ni el maltractament dels animals.

• Creació d’una oficina d’atenció i actuació contra els maltractaments dels animals.

• Davant la preocupació d’alguns veïns respecte a les antenes de la xarxa mòbil, treballarem perquè totes de les antenes instal·lades al municipi s’ajustin a les recomanacions del Consell Europeu pel que fa a potència màxima i obrirem les gestions necessàries per desmantellar aquelles que si no s’ajusten a aquesta, com les de Pompeu Fabra i Renaixement. També treballarem per reduir la intensitat de les wifis, instal·lant més punts d’accés, si és necessari, per a reduir la seva potència. Es crearà un equip específic a l’ajuntament per treballar-hi, que també farà tasques de divulgació a la ciutadania.