Tot i que la política educativa la marca el govern de Catalunya, Cerdanyola ha de complir la seva part de la forma eficaç, pel que fa al respecte a la realitat educativa de la nostra ciutat, supervisant la dinàmica educativa de la ciutat, amb ple suport i respecte als plans educatius i la independència de cada centre, sigui públic o concertat. Per a nosaltres, l’ensenyament ha de tenir en consideració el global de les escoles i instituts i la relació amb la UAB de la població en tota la planificació d’actuacions.
 
POLÍTICA EDUCATIVA
Des del nostre punt de vista, cal donar el mateixa consideració equitativa i digne a totes les escoles públiques, municipals i concertades, ja que les dues formen part del nostre sistema educatiu.

• Estudiar la reestructuració del Consell Escolar Municipal perquè sigui un veritable fòrum on es parli teixint consensos, atenent a necessitats i creant sinèrgies positives.

• Cal seguir potenciant la feina que es fa des de Cerdanyola Educa, així com redefinir el Consell d’infants i adolescents.

• Proposem la continuïtat i millora del Pla Educatiu de Ciutat. Per exemple, comunicar a través de publicacions, Consell Escolar Municipal i xarxes socials els projectes escolars i les relacions amb l’entorn com les instal·lacions científiques, tecnològiques i universitàries.

• Necessitem dignificar la formació artística pel que fa al teatre i a la dansa creant una Escola de dansa i una Escola de teatre per a alumnes de totes les edats.

• Donar solució als problemes d’espai i capacitat de l’Escola de Música Municipal Aulos, previ estudi organitzatiu i d’espais.

•  Compartimentar escoles bressol amb espais infantil com a punt de trobada per les famílies amb fills 0-3 que no estan escolaritzats en escoles bressol, on s’ofereixi un espai de socialització per infants i de compartir inquietuds i formació pels pares.

• Garantirem el manteniment de les escoles bressol municipals a preus assequibles. Cal un treball de col·laboració entre les escoles municipals i les escoles bressol privades autoritzades.

• Oferir recursos materials i humans a cada centre escolar treballant en coordinació amb el Departament d’Educació per aconseguir una escola inclusiva real i de qualitat.

• Ampliar els serveis socials d’atenció als infants amb risc d’exclusió social.

• Crear un espai de trobada i planificació de serveis per als infants de NEE, amb filosofia d’inclusió, amb activitats en la línea de la Gresca de Ripollet.

• Repartiment equitatiu de la població infantil immigrant en tots els centres escolars de la ciutat. Replantejament de la divisió de zones escolars per accedir a la matriculació dels recursos a oferir per tal que el repartiment de l’alumnat sigui el més equitatiu possible, oferint els mitjans necessaris. D’aquesta manera evitaríem l’estigmatització de cap escola.

• Donarem suport a les comunitats educatives que tenen voluntat de convertir-se en “Institut-Escola”.

• Gestionar la creació d’una Escola Oficial d’Idiomes reconvertint espais municipals.

• Crear centres oberts per a infants i joves en els espais escolars per les tardes, atesos per monitoratge.

• Convertir Ca N’Altimira en un Centre de trobada intergenaracional amb espais polivalents d’usos per a infants, joves i gent gran, de forma autònoma i interaccionada.

• Dignificar i oferir espais als esplais que fan una tasca d’educació en el lleure infantil i juvenil. Proposem una millora significativa de les subvencions per a realitzar activitats i la creació de la figura de coordinador d’Esplais i Casals.

• Sol·licitarem a la Generalitat l’augment de l’oferta de cicles formatius a Cerdanyola.
 
• Volem vincular la Universitat i el PARC DE L’ALBA. Cal donar sentit a l’expressió CIUTAT UNIVERSITÀRIA d’una vegada. Per això proposem oferir a la Universitat la possibilitat d’instal·lar algun servei important al casc urbà de Cerdanyola.
 
• Seguirem apostant per l’Aula d’extensió universitària repartint la seva activitat entre el MAC, la Sala de la Biblioteca Central, la nova sala polivalent i, fins i tot, els centres cívics.

• Volem millorar la política de beques de material i menjador, lligat a l’augment del pressupost destinat a aquest tema i a l’ampliació dels límits per poder sol·licitar aquests ajuts (tarificació).