EDUCACIÓ

 

El coneixement és el pilar bàsic sobre el qual s’ha de dreçar la Cerdanyola inclusiva, pròspera i equitativa a què aspirem. En el marc de la Llei d’Educació de Catalunya, el model d’escola catalana i el Servei d’Educació de Catalunya esdevenen dos pilars del nostre sistema educatiu.

L’educació és cosa de tothom, i els municipis hi estem implicats a través de la nostra responsabilitat compartida i l’aplicació dels principis d’autonomia i de subsidiarietat en el sector públic. També amb l’ajut als infants i joves en situacions socio econòmicament desfavorides de la societat.

Cerdanyola ha de complir la seva part de forma eficaç i eficient, supervisant la dinàmica educativa de la ciutat, amb ple suport i respecte als plans educatius i la independència de cada centre, sigui públic o concertat. Per a nosaltres, l’ensenyament ha de tenir en consideració el global de les escoles de la població en totes les seves activitats i planificació d’actuacions.

POLÍTICA EDUCATIVA

• Treballar de manera coordinada i conjunta amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya és la millor manera perquè els docents, l’alumnat i les seves famílies gaudeixin de la millor educació possible.

• Proposem un entorn de treball compartit de les dues administracions amb representants de l’Ajuntament i del Departament d’Educació. Necessitem compartir i disposar de les dades imprescindibles per a fer polítiques locals per treballar contra la segregació i impulsar la millora de resultats educatius.

• Apostem per un model lingüístic en el qual el català n’és la llengua vehicular i d’aprenentatge normalment emprada.

• Impulsarem una cultura educativa municipal, fomentant la coordinació entre les àrees, per tal de fer prevenció als problemes o dificultats que es puguin detectar.

• Cal reactivar el Projecte Educatiu de Ciutat, amb implicació de tota la comunitat educativa, per avaluar els antics objectius i plantejar-ne de nous.

• Treballarem per oferir els recursos materials i humans necessaris a cada centre escolar, en coordinació amb el Departament d’Educació per aconseguir una escola inclusiva real i de qualitat.

• Volem vincular la Universitat i el Parc de l’Alba. Cal donar sentit a l’expressió Ciutat Universitària, d’una vegada. Per això cercarem formes de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, per integrar equipaments existents en els circuits de programació de la ciutat.

• Cal reforçar els Convenis amb Fundació Autònoma Solidària, i comptar amb el suport el suport del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB, per valorar la oferta educativa. També cal establir col·laboracions en les recerques sobre millora educativa que es fan des de la UAB.

• Sol·licitarem a la Generalitat l’augment de l’oferta de cicles formatius a Cerdanyola. Revisarem l’actual oferta i valorarem la possibilitat d’ampliar-la, en funció de les necessitats existents. Cal crear un espai de coordinació amb Montcada i Ripollet per canalitzar les demandes educatives que es donen en els cicles formatius.

• Promourem una formació professional i dual com el camí del desenvolupament del talent imprescindible pel desenvolupament social, laboral i empresarial.

• El sistema educatiu de formació professional i el sistema universitari han de treballar estratègicament de manera coordinada per garantir itineraris formatius.

• La davallada de la natalitat té impacte en l’oferta educativa de la ciutat. Així, esdevé prioritària la planificació dels recursos educatius existents, així com la distribució equilibrada de l’alumnat en les escoles del municipi.

• Treballarem pel repartiment equitatiu de la població infantil nouvinguda en tots els centres de la Ciutat d’acord amb allò que demanin les famílies.

• Hem de continuar treballant per evitar la segregació escolar amb la implicació de tots els agents de l’àmbit educatiu. Per això desenvoluparem un Pla que faci prevaldre, entre altres elements, criteris de proximitat per evitar la segregació escolar i fomentar l’heterogeneïtat sòcio-econòmica als centres.

• Cal reconèixer la tasca que duen a terme les Associacions de Famílies d’Alumnes.

• Simplificar la relació administrativa entre AFAs-Ajuntament/Departament i informar-les i acompanyar-les en la sol·licitud d’ajuts i recursos disponibles.

• Creació d’una Oficina centralitzada per ajudar i acompanyar les famílies en tràmits com la sol·licitud de beques.

• Crear un banc de recursos transversals per a escoles i famílies, que abordin qüestions com l’erradicació de la violència masclista, la mediació cultural i de conflictes, l’educació afectivo-sexual i la sostenibilitat ambiental, entre altres.

• Coordinar les activitats extraescolars que organitzen les AFA i dotar recursos per a infants amb NEE/NESE.

• Ajudarem a vincular les extraescolars amb les entitats culturals, socials i esportives de la ciutat.

• Estudiarem la creació d’un espai de trobada i planificació de serveis per als infants de NEE.

 

LES ESCOLES

• Treballarem per la pacificació dels entorns escolars, fent-los segurs i saludables, reprenent el projecte de Camins Escolars i eliminant-ne les barreres arquitectòniques. També combatrem l’incivisme que es produeix en els Patis Oberts.

• Cal estendre la xarxa de carrils bici per tal que connectin de forma segura totes les escoles de la ciutat.

• És evident que cal una millora en el manteniment dels centres educatius de la ciutat i per això proposem fer una diagnosi de l’estat de cadascun i elaborar un pla de millores, d’acord amb el Consell Escolar Municipal. Caldria abordar qüestions com el desamiantat definitiu, el benestar tèrmic i les barreres arquitectòniques, entre d’altres.

• L’Escola de Música Aulos és de titularitat municipal. Demanarem al Departament d’Educació que assumeixi que també forma part de les seves responsabilitats i que augmenti la subvenció fins que no tingui cost per a l’Ajuntament.

• Donar solució als problemes d’espai i capacitat d’Aulos, previ estudi organitzatiu i d’espais.


ESCOLES BRESSOL I LLARS D’INFANTS

• Després de mostrar el nostre desacord amb el canvi de model de gestió de les escoles bressol municipals, prenem el compromís que aquest canvi es faci amb totes les garanties. Seria inadmissible un empitjorament de la qualitat del servei.

• Estudiarem la possibilitat d’introduir criteris de renda per a l’accés a les escoles bressol municipal, atès que l’anunci de la progressiva gratuïtat d’aquesta ha fet que hi hagi més demanda que oferta. Entenem que els serveis públic han de ser per a tothom o per a aquells que els necessiten i no poden accedir-hi per motius econòmics.

• Cal col·laboració entre els sectors públics i privat. Volem cercar la màxima eficiència en la prestació de serveis públics i promoure l’intercanvi de bones pràctiques i d’experiències educatives, entre d’altres.

• Treballarem perquè la implementació del P-2 sigui d’iniciativa pública i concertada amb proporcions assimilables a P-3.


EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

• Estudiar i fer efectiva, si és possible, la reestructuració d’aquest Consell perquè sigui un veritable fòrum on es parli de l’educació a Cerdanyola, teixint consensos i sinergies positives. Proporcionar-li suport tècnic i administratiu.

 

LES BEQUES

• Volem millorar la política de beques de material i menjador. Això va lligat a l’augment del pressupost destinat a aquest tema i al relaxament dels límits per poder sol·licitar aquests ajuts (tarificació).


ELS ESPLAIS

• Cal reconèixer la importància dels Esplais com a veritables agents educadors en el lleure i, per tant, apostem per la seva promoció.

• Crearem de la figura del coordinador d’Esplais, semblant la del coordinador de cultura. Una mena de gerent del lleure.

• És imprescindible dignificar i oferir nous espais als esplais si volem que puguin dur a terme la seva tasca eficaçment.