ESPORTS

 

La possibilitat de practicar esport a la nostra ciutat és un element clau de la qualitat de vida que aquesta ofereix a la seva ciutadania. L’activitat física i l’esport han de ser una eina de promoció de la Salut, de la igualtat de gènere i de lluita contra la discriminació i a favor de la inclusió. Apostem per la creació d’un model esportiu per Cerdanyola participatiu e integrador que

• Garanteixi la practica esportiva de tothom i que incentivi la practica de l’esport en tots els sentits, àmbits i disciplines.

• Lluiti per la inclusió dins del món de l’esport, dotant d’eines als tècnics municipals per desenvolupar tasques afavorint la participació a qualsevol nen, nena, jove o persones adultes sense tenir en compte cap condició.

• Que uneixi esport escolar, de base, federat, de lleure, de salut, de gent gran i de esportistes amb característiques especials.

• Estigui consensuat amb tots els agents implicats.


OFICINA MUNICIPAL DEL ESPORT

• Dependent de la Regidoria d’Espots, la creació d’aquesta Oficina serà la garantia del model esportiu de la ciutat.

• La funció principal serà promoure l’activitat esportiva i coordinar i complementar les activitats físiques i recreatives de la ciutat adreçades a tota la població de totes les edats:

• Esport escolar competitiu i no competitiu fora d’horaris lectius en coordinació amb les AFA.

• Jocs escolars.

• Activitat física per a adults i per a gent gran.

• Cursos monogràfics.

• Activitats esportives de vacances per a infants i joves.

• Gestió de les instal·lacions esportives, manteniment, planificació i us.

• Donar suport a les associacions i entitats esportives, facilitant tots els mitjans perquè la practica esportiva al municipi sigui un èxit. Oferir suport administratiu quan calgui.

• Reforçar els clubs esportius locals com l’element central del sistema esportiu del municipi, dotant-los de més recursos per desenvolupar les seves funcions esportives, socials, associatives i de cohesió per la nostra societat.

• Participar en el disseny, execució, l’avaluació i el seguiment dels plans, els programes i les actuacions esportives locals.

• Treballar per programar un calendari d’activitats on no es concentri tot en el mateix horari i espai, en el cas de que diferents clubs utilitzin els mateixos espais ajudar a organitzar equitativament i tractant a tots els col·lectius per igual.

• Suport al desenvolupament d’esdeveniments esportius de referència a Cerdanyola del Vallès i que tinguin un impacte i atracció més enllà del nivell local.

• Fomentar el treball en xarxa entre les organitzacions socials, culturals i esportives

• Fer difusió i coordinar les activitats esportives.

• Convertir el Consell Municipal d’Esports en un element planificador del model esportiu.

• En les etapes de primària i secundaria es treballarà per poder acompanyar les activitats extraescolars amb tècnics formats en l’educació física i el que suposa voler fer esport, creant programes d’alimentació saludable per nens i adolescents.

• Promoure l’ús de les instal·lacions municipals entre la població, buscant sinergies amb els CAP, metges, centres de salut i farmàcies de municipi per receptar l’ús dels circuits saludables.

• Promoure l’envelliment actiu amb activitats esportives a l’aire lliure, fent atractius els circuits esportius per poder practicar l’esport segur. Promocionar aquests circuits amb l’acompanyament d’un tècnic durant unes hores programades per poder atendre i guiar als usuaris dels circuits saludables.

• Potenciar la pràctica de l’esport i hàbits saludables per al jovent usant els seus canals de comunicació per combatre la salut mental, addicions i situacions de risc en aquest col·lectiu.


PLA DE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Optimitzar les instal·lacions esportives actuals i definir els nous projectes.

• Elaboració d’un pla d’equipaments esportius consensuat amb grups i entitats. Cal estructurar els equipaments esportius existents i planificar les mancances.

• Continuar els treballs per a les noves instal·lacions necessàries a la ciutat: un pavelló poliesportiu, piscina coberta de 25m.

• Definir el nou complex esportiu al Parc de l’Alba, que inclogui pista d’atletisme, pavelló, piscina 25m i zona de fitness. Reubicació del camp de tir amb Arc.

• Tirar endavant la 2a fase de Guiera.

• Dinamitzar les pistes de tennis i pàdel del ZEM Riu Sec, en col·laboració amb el Club de Tennis i l’empresa concessionària.

• Preveure una nova ubicació per la Petanca i Tir amb Arc ja que la actual ubicació esta afectada.

• Fer que totes les instal·lacions esportives siguin accessibles.

• Potenciar el desenvolupament de les energies renovables i sostenibles en les instal·lacions municipals i en l’organització d’esdeveniments esportius locals.

• Zones d’esport de lleure i salut alternatius en el medi urbà.

• Millora, mantenir i realitzar noves instal·lacions esportives de lleure.

o Aparells exteriors d’exercicis físics

o Rutes de running, footing i marxa nòrdica

o Vials i carrils bicis. Que uneixin centres escolars, zones esportives i Collserola. Via verda.

o Pistes poliesportives dins dels parcs públics.