GENT GRAN

 

El de la gent gran és un col·lectiu que en molts casos necessita acompanyament i atenció especials des de les institucions. Tanmateix, en tant que ciutadans i ciutadanes de Cerdanyola, tenen dret a beneficiar-se de totes les polítiques que es duen a terme a la ciutat, aquestes polítiques els han de tenir sempre presents i han de poder participar-hi activament.

L’ajuntament ha d’estar amatent per complementar, dintre del seu àmbit i possibilitats, les necessitats dels mes desvalguts i per proposar complements econòmics de subsistència: pobresa energètica, social, mobilitat, habitatge digne, capacitat adquisitiva mínima.

• Reduir la bretxa digital de les persones grans amb informació i formació. Cal posar els mecanismes i recursos necessaris per tal que l’envelliment de les persones grans sigui actiu amb autonomia i qualitat de vida.

• Promoure la participació i el lideratge de les persones grans. La socialització és un factor imprescindible per una vida plena i saludable. S’ha de facilitar la participació i lideratge de les persones grans.

• Relacions intergeneracionals en els diversos àmbits preferentment relacionats amb el lleure i la cultura. Crear i fomentar les relacions de la gent gran amb les associacions de la cultura popular i tradicional de la ciutat. Cal un impuls en les activitats intergeneracionals en els equipaments i serveis municipals.

• Innovació social i de les polítiques públiques (mesures concretes derivades del canvi demogràfic). Especial atenció i seguiment de les persones amb dependència o que viuen soles per part de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament.

• Donarem suport a les xarxes solidaries i al voluntariat d’acompanyament a les persones grans amb la finalitat que les persones grans se sentin amb qualitat de vida i no es converteixin en subjectes de maltractament per part de la societat. Igualment comptarem amb el voluntariat com una peça clau en la lluita contra la solitud no volguda.

• Promourem el respecte i el tracte digne en vers les persones grans prevenint el maltractament. Durem a terme actuacions que assegurin i facin efectiva l’aplicació de la Carta de Drets i Deures de la Persona Gran.

• Treball conjunt amb la Generalitat de Catalunya i l’àmbit local per plantejar polítiques estratègiques davant els reptes que planteja el canvi demogràfic.

• Desenvolupar un Pla local d’envelliment actiu, que contempli polítiques per adaptar la ciutat a l’envelliment de la seva població, aglutinant diferents àmbits des de la dependència, la dotació d’equipaments, accessibilitat als habitatge, la mobilitat, la participació i la salut.

• Crear una comissió amb una persona representant per cada casal d’avis de cada barri amb personal tècnic de l’Ajuntament.

• Creació d’habitatges adaptats amb serveis per a gent gran que els permetin tenir autonomia. També proposem la creació d’habitatge intergeneracional i cohabitatge sènior que permeti un envelliment digne i en comunitat.

• Obrir línia d’ajuts per a petits arranjaments a les llars de persones grans per a millores de l’accessibilitat, la seguretat i l’adequació d’habitatges antics.

• Promourem les convocatòries de subvencions necessàries per poder disposar d’habitatges adequats en els casos de persones amb mobilitat reduïda en el domicili.

• En col·laboració amb les AVV, proposem recuperar la figura de “L’educador de barri”, en els barris demogràficament més envellits, que compliria les funcions de prospecció dels diferents col·lectius, detectant les seves necessitats i proposant solucions.

• Proximitat, transports (visibilitat), espai públic. Buscar solucions davant la indefensió del col·lectiu de la gent gran en aquest apartat : carrers mal il·luminats, patinets elèctrics per les voreres… En l’apartat d’Espai Públic ja es proposa treballar per una ciutat accessible remodelant carrers amb arbrat i pals de la llum al mig de les voreres o bé amb voreres insuficients.

• Maquinària per activar la musculatura a cada Barri.

• Taules de ping pong als parcs infantils a cada Barri.

• Definir un nou model de casals de la gent gran i establir un pla funcional que promogui un envelliment actiu i intergeneracional i la interacció entre equipaments de proximitat. Pel que fa al barri de les Fontetes, el casal d’avis ha quedat superada la seva capacitat, sobretot en horari de tardes. Cal buscar un nou espai en el barri on poder ubicar aquest equipament. Establir un pla de treball amb la Generalitat per dur a terme aquestes propostes.

• Treballar per un nou model de centres Cívics que vagin més enllà de l’espai per fer la partida.

• Hi ha d’haver una bona difusió i comunicació perquè la informació en general arribi a tothom, en especial a les persones de més edat per evitar l’aïllament.

• Fomentar la participació de les persones grans en les polítiques de ciutat que els afecten.

• Fomentar el voluntariat i l’associacionisme entre la gent gran.

• Drets socials (Formació, informació dels drets del col·lectiu), Dret a la mort Digna; solitud no volguda.

• Ampliar i fer difusió de tots aquests aspectes de la vida al voltant dels Drets d’aquest col·lectiu. Sense defugir els debats sobre el dret a la mort digna oferint informació al respecte.

• Suport als Centres de dia i estudi de necessitats presents i futures.

• Fomentar la relació dels Casals amb els CAP per promoure hàbits saludables.

• Informació directa sobre les possibilitats d’ajuts a la dependència i per al pagament de subministraments bàsics, taxes i impostos.

• Justícia de gènere, fomentar els bons tractes, visibilitat del treball i l’esforç que impliquen la cura de la llar i de les persones malaltes i/o grans.

• Difusió de les ajudes i drets per maltractaments, viduïtat…

• Seguiment des de l’Ajuntament de casos greus de persones que malviuen amb sous baixos perquè no quedin desatesos.

• Potenciació les hores d’Atenció a Domicili, la cobertura dels Àpats a Domicili i de la Teleassistència.

• Suport a la permanència voluntària de la gent gran a la pròpia llar.

• Protagonisme actiu, protagonisme en la implantació de mesures adreçades al col·lectiu. Planificació amb la Generalitat de centres residencials i sociosanitaris. Atenció a les diversitats (presència de gent gran de diverses cultures).

• Planificació conjunta amb la Generalitat per a la construcció d’una nova residència geriàtrica pública.

• Destinar també ajudes per les persones que decideixen quedar-se a casa amb una cuidadora o cuidador, enlloc d’anar a una residència.

• Fomentar la participació activa del col·lectiu en totes aquelles qüestions i activitats que els afecten.