El de la gent gran és un col·lectiu fràgil i que en molts casos necessita acompanyament i atenció especials des de les institucions. Tanmateix, en tant que ciutadans i ciutadanes de Cerdanyola, tenen dret a beneficiar-se de totes les polítiques que es duen a terme a la ciutat, aquestes polítiques els han de tenir sempre presents.

L’ajuntament ha d’estar amatents per complementar, dintre del seu àmbit i possibilitats , les necessitats dels mes desvalguts per proposar complements econòmics de subsistència: Pobresa energètica, social, mobilitat, habitatge digne,capacitat adquisitiva mínima.

 • Relacions intergeneracionals en els diversos àmbits preferentment relacionats amb el lleure i la cultura. Crear i fomentar les relacions de la gent gran amb les associacions de la cultura popular i tradicional de la ciutat. Cal un impuls en les activitats intergeneracionals en els equipaments i serveis municipals.
 • Maquinària per activar la musculatura a cada Barri.
 • Taules de ping pong als parcs infantils a cada Barri.
 • Definir un nou model de casals de la gent gran i establir un pla funcional que promogui un envelliment actiu i intergeneracional i la interacció entre equipaments de proximitat. Pel que fa al barri de les Fontetes, el casal d’avis ha quedat superada la seva capacitat, sobretot en horari de tardes.  Cal buscar un nou espai en el barri on poder ubicar aquest equipament. Establir un pla de treball amb la Generalitat per dur a terme aquestes propostes.
 • Hi ha d’haver una bona difusió i comunicació perquè la informació en general arribi a tothom, en especial a les persones de més edat per evitar l’aïllament.
 • Innovació social i de les polítiques públiques (mesures concretes derivades del canvi demogràfic). Especial atenció i seguiment de les persones amb dependència o que viuen soles per part de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament.
 • Per canvi demogràfic entenem la pirámide inversa en la qual es detecta un envelliment de la població degut a la baixa natalitat, per tant cal tenir en compte aquesta dada. Actualment a Cerdanyola hi ha 9.000 persones més grans de seixanta anys de les quals 6.000 són jubilades. Això representa que som un 10% del total de la població.
 • Treball conjunt amb la Generaliat de Catalunya i l’àmbit local per plantejar polítiques estratègiques davant els reptes que planteja el canvi demogràfic.
 • Crear una comissió amb una persona representant per cada casal d’avis de cada barri amb personal tècnic de l’Ajuntament.
 • En col·laboració amb les AVV,  recuperar la figura de “L’educador de barri”, en els barris demogràficament més envellits, que compliria les funcions de prospecció dels diferents col·lectius, detectant les seves necessitats i proposant solucions.
 • Proximitat, transports (visibilitat), espai públic. Buscar solucions davant la indefensió del col·lectiu de la gent gran en aquest apartat : carrers mal iluminats, patinets elèctrics per les voreres…. En l’apartat d’Espai Públic  ja es proposa treballar per una ciutat accsesible remodelant carrers amb arbrat i postes al mig de les voreres o bé voreres insuficients.
 • Posar senyals acústics als semàfors i passos de vianants.
 • Ubicar WC s públics.
 • Fomentar la participació de les persones grans en les polítiques de transport públic.
 • Drets socials (Formació, informació dels drets del col·lectiu), Dret a la mort Digna; solitud no volguda. En l’apartat de Territori d’aquest document punt 8, Equipaments ja es proposa un nou model de centres Cívics amb la idea d’autogestió a través d’entitats solvents.
 • Ampliar i fer difusió de tots aquests aspectes de la vida al voltant dels Drets d’aquest col·lectiu. Sense defugir els debats sobre el dret a la mort digna oferint informació al respecte.
 • Suport als Centres de dia.
 • Fomentar la relació dels Casals amb els Caps per promoure hàbits saludables.
 • Tallers informatius sobre el dret que té la gent gran a demanar l’ajut de dependència.
 • Dret al consum, que les etiquetes dels productes siguin més grans i llegibles.
 • Justícia de gènere, fomentar els bons tractes, visibilitat del treball i l’esforç que impliquen la cura de la llar i de les persones malaltes i/o grans.
 • Difusió de les ajudes i drets per maltractaments, viduïtat…
 • Seguiment des de l’Ajuntament de casos greus de persones que malviuen amb sous baixos perquè no quedin desatesos.
 • Suport a la permanència voluntària de la gent gran a la pròpia llar.
 • Prevenció i atenció als maltractaments per raó d’edat.
 • Protagonisme actiu, protagonisme en la implantació de mesures adreçades al col·lectiu. Planificació conjunta de centres residencials i sociosanitaris. Atenció a les diversitats (presència de gent gran de diverses cultures). Actualment hi ha quatre residències geriàtriques al poble, dues de titularitat privada i dues de titularitat pública. En aquestes últimes hi ha una llista d’espera de quatre anys.
 • Planificació conjunta per a la construcció d’una nova residència geriàtrica pública per agilitzar les llistes d’espera.
 • Destinar també ajudes per les persones que decideixen quedar-se a casa amb una cuidadora o cuidador, enlloc d’anar a una residència.
 • Fomentar la participació activa del col·lectiu perquè participi en l’organització pública del seu futur immediat.

Voleu fer alguna aportació?