Els darrers episodis econòmics que ha patit la nostra societat (guerra d’Ucraïna, inflació i crisi energètica) han vingut a recaure sobre una societat que encara arrossegava moltes de les conseqüències de la crisi sanitària de la Covid-19.

Com acostuma a passar, aquells sectors més vulnerables acaparen de manera terriblement desigual la gran part de les derivades negatives de totes aquestes crisis.

En el cas de la Infància, són molts els estudis que assenyalen la necessitat de dissenyar polítiques públiques adreçades a reduir aquestes desigualtats. Així, per exemple, les conseqüències del confinament sobre el rendiment escolar dels infants i adolescents han estat diferents en funció de variables com el nivell socioeconòmic, la competència digital, l’existència d’hàbits de lectura, o la presència d’altres tipus d’estrès psicosocial presents a la família d’origen.

Així doncs, en el context actual, pren una importància cabdal la implementació de polítiques públiques enfocades ja no només a prevenir, sinó que vagin un pas més enllà i s’adrecin a disminuir o a fer desaparèixer aquesta escletxa que marca la diferència entre el desenvolupament adequat d’un infant i el que el situa en una situació de manca d’oportunitats.

Sabem que les polítiques de benestar social requereixen d’una mirada transversal, ja que pertanyen al camp d’actuació de diferents nivells de l’administració pública. Tanmateix, des de l’Ajuntament es poden posar en pràctica de manera prioritària a través de competències delegades moltes actuacions que assenyalen una determinada manera de fer en la qual es pretén no deixar ningú enrere.

• Elaborarem els pressupostos incorporant la mirada de la infància.

• Promourem i implementarem el Servei d’Intervenció Socioeducativa per atendre els infants i adolescents de 0 a 18 anys amb risc d’exclusió.

• Escoltarem els nens i les nenes. Cal incorporar la participació infantil i adolescent amb caràcter estratègic en l’elaboració, seguiment i avaluació de les polítiques locals, impulsant la creació d’òrgans estables (com els consells d’infants i adolescents), que canalitzin la participació.

• Crearem l’Observatori de la infància en risc i les seves famílies per monitoritzar de forma constant el risc potencial d’exclusió social

• Ampliarem les beques de menjador escolar, reduint-ne les traves burocràtiques.

• Reforçarem el treball comunitari. La intervenció en clau de proximitat s’ha de recolzar en les xarxes familiars i comunitàries i les xarxes de suport.

• Millorarem la dotació humana i material dels professionals dels serveis bàsics i especialitzats.

• Establirem dinàmiques de col·laboració i de coordinació efectiva amb les entitats del tercer sector que treballin al territori, que han de trobar en l’Ajuntament un aliat en el desenvolupament de la seva tasca.

• Serem un ajuntament pioner amb la conciliació horària. Facilitar la conciliació d’horaris entre pares i fills per als treballadors gestionats des de l’Ajuntament.

• Promourem les activitats extraescolars coordinades amb les AFA:

  • Conta contes amb horaris més flexibles i una oferta àmplia.
  • Més oferta d’activitats i espais d’esbarjo assequibles subvencionats per l’Ajuntament.
  • Activitats de lleure esportiu.
  • Suport a les activitats d’entitats i col·lectius culturals en patis escolars i altres activitats del Pla educatiu d’entorn.