JOVENTUT

 

Les persones joves es troben en un moment crucial per al desenvolupament present i futur de la seva etapa vital. La cerca d’una feina de qualitat i estable, poder aconseguir un habitatge de qualitat i tenir a l’abast un transport públic àgil i a un preu assequible. Aquestes son algunes de les moltes preocupacions que el jovent de la nostra ciutat té diàriament, i per tant considerem fonamental i necessari poder donar resposta per tal de millorar la seva vida a curt i llarg termini.

L’ajuntament ha de tenir un paper rellevant per al jovent. És imprescindible que es duguin a terme propostes per contribuir, en la mesura del possible, a enriquir i facilitar el dia a dia de les joves i els joves.


Participació i perspectiva juvenil

Apostarem perquè la regidoria de Joventut tingui un paper transversal i cooperatiu amb la resta de regidories per poder aplicar una perspectiva juvenil a totes les polítiques municipals.

• Continuarem els treballs d’elaboració del Pla Local de Joventut, que desenvolupi actuacions en diferents àmbits des de les diverses transicions de les persones joves (treball, habitatge, lleure i formació), fins a aquells relacionats amb la seva qualitat de vida: la cultura, els esports, l’oci, etc.

• Desenvoluparem i potenciarem espais de participació i interlocució amb els joves del municipi i els ajuntaments a través de Taules de Participació juvenil i Consell de Joventut, a partir de les necessitats detectades entre els joves del propi municipi.

• Facilitarem la cessió d’espais municipals per la creació que puguin esdevenir punts d’informació juvenil i de cohesió associativa.

• Fomentarem la participació activa dels joves a l’associacionisme local, així com interrelació entre les associacions juvenils i els centres educatius.

• Potenciarem nous canals de comunicació i informació municipal adreçats tenint en compte els nous usos comunicatius i de xarxes socials.

• Ampliar la oferta d’espais públics on desenvolupar activitats de lleure o associatius.


Emancipació

• Promourem habitatge públic de lloguer assequible per a joves, concretant l’emergència habitacional. Vetllarem que a les promocions protegides del Parc de l’Alba hi haurà una llista que prioritzi els residents de la ciutat, amb tres anys d’empadronament.

• Demanarem a l’Estat la cessió dels pisos sense ús de la SAREB a l’Ajuntament per al seu ús com habitatges de lloguer assequible per a joves.

• Culminarem el Pla de detecció de pisos buits per arribar a un acord amb els propietaris i que formin part del parc d’habitatge assequible per als joves.

• Fomentarem la creació d’incentius en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per aquells propietaris que lloguin el seu habitatge a menors de 35 anys, millorant l’accés a l’habitatge de la població jove.


Emprenedoria i ocupació

• Crearem incentius fiscals o bonificacions per les empreses del municipi que contractin persones joves en la seva primera feina, com per exemple excepcions en l’IAE.

• Crearem una línia de subvencions per aquells empresaris del municipi que contractin menors de 30 anys.

• Impulsarem espais de coworking en equipaments i/o espais municipals per a retenir el talent juvenil i potenciar l’emprenedoria dels joves de cada municipi.

• Crearem Baixos de Protecció Oficial (BPO) per aquells emprenedors i creadors joves que necessitin un local per iniciar la seva activitat econòmica.

• Crearem ajuts econòmics a l’emprenedoria jove arrelada al municipi i potenciarem els programes de mentoring i assessorament empresarial per nous emprenedors.

 

Mobilitat i transport

• Impulsarem el Pla de Mobilitat amb perspectiva juvenil per adequar el transport públic a les necessitats del jovent.

• Demanarem la integració total de la T-Mobilitat a tot el territori.

• Estudiarem les freqüències de la xarxa urbana de transport nocturn amb l’objectiu de millorar l’accés i la seguretat de l’oci nocturn dels joves.


Oci i cultura

• Garantirem la seguretat dels i les joves als entorns d’oci nocturn, promovent itineraris segurs, punts liles a esdeveniments, festes majors, festivals i zones d’oci, i punts d’informació sobre el consum de drogues, alcohol i sexualitat.

• Fomentarem la creació del Carnet Jove Municipal per potenciar la cultura i la participació en la mateixa per part dels joves.

• Apostarem per la cultura popular i vetllarem pel seu relleu generacional.

• Ampliarem els horaris de la biblioteca i habilitarem sales d’estudi en època d’exàmens.

• En èpoques no escolars, potenciar les activitats de lleure i cultura als espais de la biblioteca.


Cohesió social i educació

• Impulsarem la col·laboració público-privada amb entitats del tercer sector d’àmbit juvenil per garantir-ne la inclusió i la cohesió social i que això repercuteixi en beneficis pel municipi.

• Fomentarem l’educació en el lleure facilitant el desenvolupament d’activitats extraescolars amb entitats de la ciutat.

• Treballarem per prevenir i actuar davant la LGTBI-fòbia, especialment en l’adolescència i joventut.

• Promourem que l’Ajuntament disposi d’un servei permanent d’atenció psicològica per joves per tal de fer un acompanyament efectiu i de prevenció de malalties relacionades amb la salut mental.

• Garantirem la igualtat d’oportunitats pels joves. Oferta àmplia de beques per a les persones que ho necessitin, arribant on no ho facin els ajuts del Ministeri o la Generalitat.

• Ajudarem a construir una societat més igualitària per a les dones.

o Establirem mecanismes per garantir els drets de les dones joves.

o Donarem suport a les iniciatives de prevenció, detecció i erradicació de la violència de gènere.

o Donarem suport a les entitats juvenils que treballen en l’àmbit de gènere i facilitar la connexió amb els centres educatius per realitzar formacions dirigides a l’alumnat i professorat.

• Impulsar espais per la definició i planificació de formació professional per tal d’assegurar una oferta formativa adequada tant per a la ciutat de Cerdanyola del Vallès i el seu entorn, com pels estudiants, per tal de facilitar la integració dels joves en l’àmbit laboral.

• Relació més estreta amb la UAB:

o Fomentar convenis de pràctiques a Cerdanyola per estudis universitaris.

o Creació de projectes Universitat-Ajuntament per la millora del municipi.