L’Ajuntament és l’eina de la que ens hem dotat la ciutadania per gestionar els nostres recursos i resoldre els problemes. L’Ajuntament està, per tant, al servei de la ciutadania, i no dels polítics ni dels tècnics. Conseqüentment, cal vetllar per oferir el millor servei possible als habitants de la nostra ciutat i garantir-ne el benestar.

 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ MUNICIPAL

 • Refer el ROM de zero per incloure totes les novetats que s’han produït en els últims 40 anys.
 • Incorporar les noves tecnologies en els processos tant de gestió interna com en la relació amb els ciutadans -com el pagament d’impostos i taxes- oferint formació i/o acompanyament a persones i col·lectius que ho requereixin.
 • Incorporar la transparència com element fonamental.
 • Implantar els consells de barri d’acord amb el pla de barris, un per cada barri reconegut com a tal i com a interlocutors amb el govern de la ciutat.
 • Fer ús de les noves tecnologies per avaluar la qualitat del servei prestat per l’ajuntament. Disposar de test de qualitat dels serveis a disposició de la ciutadania i que siguin gestionats pel servei de qualitat urbana i transparència, per assolir els estàndards de qualitat ISO.
 • Considerar la possibilitat de remunicipalitzar alguns dels serveis avui dia
  externalitzats, en funció de la viabilitat i les millores que comportin.
 • Dotar l’ajuntament d’una estructura gerencial, apartada de l’estructura política, que garanteixi que l’Ajuntament funcioni.
 • Crear un sistema d’avaluació per objectius.
 • Crear un síndic de greuges municipal per vehicular les queixes dels ciutadans.
 • Reclassificar les places d’auxiliar administratiu, en funció del perfil de les tasques que s’efectuen. Avui aquesta figura ja no respon a una realitat necessària a l’administració. Formar al personal de l’ajuntament per a que estigui preparat per gestionar amb les tecnologies de la informació, potenciar la formació continuada en horari laboral.
 • Reformar les ordenances municipals, en especial les fiscals, per optimitzar-les i homogeneïtzar-les.
 • Cal establir una coordinació organitzada, efectiva i fluida entre les diferents regidories/departaments de l’ajuntament, per respondre amb eficàcia a les demandes de la ciutadania i de les activitats que organitzen les entitats de la ciutat.

 

TRANSPARÈNCIA I COMUNICACIÓ

 • Aprofitar les noves tecnologies per facilitar la transparència a la ciutadania. Entenem per transparència no només saber què cobren els polítics, sinó altres aspectes que afecten molt al ciutadà en el dia a dia. Per exemple, en quina situació estan tràmits que han iniciat.
 • Reestructurar el portal web perquè pugui donar resposta a la transparència necessària.
 • Reactivar els òrgans de participació sectorial.
 • Reforçar els canals de comunicació no formals, com les xarxes socials, per tal de facilitar la interacció amb els ciutadans.
 • Crear una finestreta única per comunicar-se i presentar documents a l’administració en paral·lel a un portal virtual que ho simplifiqui tant com sigui posible. Evitar demanar informació als ciutadans que l’ajuntament ja té a la seva disposició, com documentació identificativa.

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Els Ajuntaments més avançats ja apliquen noves formes de governança que posen l’accent en la participació efectiva de la ciutadania, ja des de la mateixa gestació dels projectes i en cada fase d’execució dels mateixos.

 • Potenciar els òrgans de participació com els consells sectorials, per fer-los més actius.
 • Desenvolupar uns pressupostos participatius en un percentatge de l’apartat d’inversions.
 • Constituir els consells de barri i dotar-los de representativitat com a interlocutors dels veïns de cada barri i com a òrgans consultius de la gestió municipal.
 • Crear la figura del regidor de barri, que podrà ser del govern o de l’oposició.
 • El regidor de participació ciutadana estarà en contacte permanent amb els regidors de barri i amb els consells que els representen per resoldre amb eficàcia i diligència els problemes que es plantegin.

 

SEGURETAT

Les polítiques de seguretat s’apliquen coordinadament amb els cosses de seguretat que operen al nostre territori. Per part de l’Ajuntament, la Policia Local és idònia pel seu coneixement del territori i de les persones i cal vetllar perquè compti amb recursos suficients per exercir plenament com a policia de proximitat.

 • Apostar per un nou model de policia urbana de proximitat, policia de barri en contacte permanent amb els veïns i veïnes, amb prioritat per la tasca preventiva i no punitiva.
 • Treballar pel dimensionament de la plantilla en funció de les necessitats de la ciutat.
 • Reforçar la presència d’agents als diferents barris de la ciutat, amb especial atenció als més exteriors.
 • Estudiar la reubicació de la Policia Local en un espai que satisfaci les seves necessitats

Voleu fer alguna aportació?