L’AJUNTAMENT

L’Ajuntament és l’eina amb què ens hem dotat la ciutadania per gestionar els nostres recursos i resoldre els problemes. L’Ajuntament està, per tant, al servei de la ciutadania, i no dels polítics ni dels tècnics. Conseqüentment, cal vetllar per oferir el millor servei possible als habitants de la nostra ciutat.

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ MUNICIPAL

• Elaborar un estudi de llocs de treball que permeti una profunda reorganització de les àrees en funció de les seves necessitats.

• Adequar la Relació de Llocs de Treball a les necessitats reals de l’Ajuntament.

• Dotar l’ajuntament d’una estructura gerencial de caire tècnic, apartada de l’estructura política, que garanteixi que l’Ajuntament funcioni.

• Cal establir una coordinació efectiva i fluida entre les diferents regidories/departaments de l’ajuntament, per respondre amb eficàcia a les demandes de la ciutadania.

• Millorar la transversalitat interna de l’Ajuntament, amb sistemes d’informació compartida i espais de relació per fomentar la cooperació entre serveis.

• Crear una base de dades amb tots els contractes que l’Ajuntament té amb empreses externes, que permeti tenir-los sempre actualitzats i defugir així els reconeixements extrajudicials d’obligacions.

• Crear un sistema de valoració per objectius.

• Fer ús de les noves tecnologies per avaluar la qualitat del servei prestat per l’ajuntament. Disposar de test de qualitat dels serveis a disposició de la ciutadania i que siguin gestionats pel servei de qualitat urbana i transparència.

• Formar el personal de l’ajuntament perquè estigui preparat per gestionar amb les tecnologies de la informació, potenciar la formació continuada en horari laboral.

• Incorporar les noves tecnologies en els processos tant de gestió interna com en la relació amb els ciutadans.

• Reprendre la tasca de refer el ROM per incloure totes les novetats que s’han produït en els últims 40 anys.

• Crear la figura del síndic de greuges municipal per vehicular les queixes dels ciutadans.

• Instituir un Ple Extraordinari anual per debatre l’estat de la ciutat.

TRANSPARÈNCIA I COMUNICACIÓ

• Aprofitar les noves tecnologies per facilitar els tràmits electrònics i la transparència cap a la ciutadania. Entenem per transparència no només saber què cobren els polítics, sinó altres aspectes que afecten al dia a dia de la ciutadania.

• Incorporar la transparència com a element fonamental que ha de permetre l’accés a la informació de les dades i documents en mans de l’Administració perquè la ciutadania pugui conèixer i avaluar les polítiques públiques, així com l’activitat dels nostres electes, com a principi bàsic d’un bon govern municipal.

• Reestructurar el portal web perquè pugui donar resposta a la transparència
necessària. Actualment els indicadors mostren una davallada en la qualitat de transparència que cal revertir.

• Garantir els pagaments a temps a proveïdors.

• Evitar demanar informació als ciutadans que l’ajuntament ja té a la seva disposició, com documentació identificativa.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Els Ajuntaments més avançats ja apliquen noves formes de governança que posen l’accent en la participació efectiva de la ciutadania, ja des de la mateixa gestació dels projectes i en cada fase d’execució dels mateixos.

• Reactivar tots els òrgans de participació sectorial, especialment els consells, revisant-ne les normatives.

• Constituir els consells de barri i dotar-los de representativitat com a interlocutors dels veïns de cada barri i com a òrgans consultius de la gestió municipal.

• El regidor de participació ciutadana estarà en contacte permanent amb els barris de la ciutat i es reunirà amb els consells que els representen per resoldre amb eficàcia i diligència els problemes que es plantegin.

• Constituir el Consell de Ciutat, amb representants de tots els consells sectorials i de barri.

• Establir un sistema de consultes ciutadanes.

SOCIETAT DIGITAL

• Desplegar la xarxa 5G mitjançant acords entre l’ajuntament i les operadores de telecomunicacions per aprofitar els beneficis d’aquesta xarxa.

• Reconfiguració de la taxa d’ús de l’espai públic degut a l’augment de l’ús de l’espai públic de les noves tecnologies. Cal buscar el punt d’equilibri perquè la recaptació dels ajuntaments sigui bona però alhora no hi hagi incentius negatius per a les operadores.

• Pla d’ordenació de les infraestructures de fibra òptica als edificis per evitar i reduir l’impacte visual que genera la gran instal·lació de les operadores a les façanes dels edificis.

La tecnologia a l’abast de tothom

Cal assegurar que la tecnologia estigui a l’abast de tots els ciutadans, degut que els beneficis que aporta son molt amplis. Tanmateix, hi ha una escletxa digital ja que existeix una part de ciutadans que no hi poden accedir, fet molt present en col·lectius vulnerables i gent gran. Per això proposem:

• Creació de l’Oficina d’Acompanyament Digital (OAD) per donar formació tecnològica a qui ho requereixi i per donar suport en tràmits concrets, com demanar hora al metge online. Utilitzar un punt de trobada del municipi, com l’ajuntament, per instal·lar la OAD. Creació d’una xarxa de voluntaris que donin suport al servei de la OAD.

• Treballar al Parlament i al Congrés, per impulsar una llei que garanteixi l’accés universal al serveis digital i que siguin les empreses que proporcionen exclusivament els seus serveis a nivell digital les que contribueixin al finançament de l‘OAD.

• Creació d’un Bo Social per a la Tecnologia perquè aquelles persones amb pocs recursos puguin accedir a Internet i material tecnològic. Preveure un sistema en què l’ajuntament posi uns punts de recollida aon es podrà recondicionar material tecnològic i repartir entre aquesta població objectiu.

• Preparació d’una llista d’APPs verificades que ajudin a ciutadans i ajuntament en el manteniment dels serveis municipals i denunciar malbaratament de l’espai i mobiliari públic.