La política municipal de Salut ha d’estar plenament integrada en les orientacions de promoció de la salut, prevenció de la malaltia i en les polítiques assistencials. Seguint el Pla de Salut 2021-2025, l’objectiu és aconseguir una població sana on les persones puguin gaudir, individualment i col·lectiva, de benestar físic i emocional des d’una visió integradora de la salut, tenint en compte els seus determinants socials, l’atenció al respecte a l’autonomia de les persones i la cura de l’entorn.

Per aconseguir aquestes fites, les línies estratègiques són:

• Igualtat d’oportunitats en salut al llarg de la vida, mitjançant una criança saludable i salut i benestar des de la infantesa fins a la vellesa

• Entorns saludables, de manera que el sistema de salut sigui respectuós amb el medi ambient, treballar amb les malalties transmissibles i epidèmies i fomentar l’educació sanitària en el bon ús dels medicaments.

• Integració de l’atenció a la salut de les persones, fomentant la seva qualitat de vida i autonomia personal, mitjançant les xarxes d’atenció comunitària amb participació ciutadana que permetin una integració social i sanitària.

Partint de la voluntat de treball conjunt Ajuntament/Departament de Salut/CatSalut i respectant les competències de cada organisme, es poden portar a terme tot un seguit d’actuacions impulsades des de l’àmbit municipal i amb la participació ciutadana, adreçades fonamentalment a l’atenció comunitària:

• Programes per fomentar la salut mental a les escoles.

• Coordinar la resposta a les alertes de salut pública, com temes infecciosos o de seguretat alimentària.

• Treballar des de l’àmbit de la salut pública a l’emergència climàtica.

• Desenvolupar la salut comunitària amb implicació veïnal. Taules i xerrades amb la societat civil: promoció de la salut, prevenció de la malaltia, empoderament dels pacients…

• Reforçar l’atenció domiciliària integrada social i sanitària, prioritzant les persones amb graus de dependència.

Mitjançant Convenis de Col·laboració entre els Ajuntaments i l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, l’equip de treballadors de salut de l’Ajuntament ha de seguir exercint les tasques encomanades a les autoritats sanitàries locals, compartint la informació i actuacions portades a terme:

  • Aplicar la normativa vigent (reglaments, procediments autorització, actes d’inspecció i procediments sancionadors) en establiments de restauració, abocadors, instal·lacions d’aigua potable en hotels, residències de gent gran, pavellons esportius, …

Promoció de la salut i acció comunitària

Fomentarem el treball intersectorial mitjançant grups motors: Salut pública, Atenció social primària, Associacions veïnals i grups poblacionals.

  • Desenvoluparem en l’àmbit municipal la nova Llei d’Addicions: aproparem els serveis del Centre d’Atenció i Seguiment de les Addicions a la població.
  • Promourem actuacions davant els “botellots”, conjuntament amb els serveis de seguretat i l’àmbit de Joventut.
  • Establirem un sistema d’informació conjunt social i sanitari.

Relació amb les entitats proveïdores de serveis assistencials

El paper de l’Ajuntament amb la xarxa de Serveis Assistencials del Sistema de Salut de Catalunya ha de ser el de facilitador de les millores proposades en les seves instal·lacions i receptor de les dades assistencials (altes realitzades, llista d’espera, queixes…) per tal de conèixer la realitat i la percepció dels ciutadans del seu municipi.

L’atenció primària

  • Treballarem per accelerar la realització de la primera visita demandada i per millorar el temps de resposta telefònica (acció en xarxa).
  • Cal incrementar la visita presencial quan sigui necessària i disminuir la visita telefònica.
  • Fomentarem la discriminació de les vies de demanda de visita:
  • Per la gent gran, afavorirem la demanda de taulell i telefònica.
  • Per la gent jove i de mitjana edat, potenciarem la demanda per l’app de “La meva salut”.
  • Desenvoluparem programes de seguiment de la gent gran.

El CAP de les Fontetes

La composició demogràfica de les Fontetes justifica la reobertura del CAP , més enllà dels dies programats per a cures. A més, la construcció de nous habitatges al sector Santa Teresa augmentarà la pressió sobre els CAP existents. Continuarem treballant perquè es torni a obrir amb tots els serveis necessaris.

L’Hospital Ernest Lluch

Ja fa anys que està previst un centre hospitalari entre els municipis de Cerdanyola, Ripollet i Montcada i Reixac, que atengui a més la població de Badia i Barberà del Vallès i ajudi a descongestionar l’Hospital Taulí.


Malgrat els compromisos polítics sovint manifestats i l’absoluta necessitat d’aquest nou equipament, ja fa quinze anys que es demora en els despatxos dels ajuntaments implicats i de l’Àrea Metropolitana.

Des de Junts farem que el nostre ajuntament acceleri els tràmits administratius; instarem la resta d’ajuntaments a fer el mateix, i a l’IMPSOL, l’Àrea Metropolitana i la Generalitat, que compleixin amb celeritat els seus compromisos, perquè l’Hospital pugui ser una realitat en el menor temps possible.

El desamiantat de Cerdanyola

En aquest mandat Junts per Cerdanyola hem aconseguit que es creés la Taula de l’Amiant, amb tècnics, polítics, experts i entitats interessades, per tal d’enfrontar les mesures necessàries per a la retirada de tot l’amiant del municipi. També vam acordar amb el govern l’elaboració del Mapa de l’Amiant de Cerdanyola, que ja és una realitat.

El següent pas a fer és informar abastament la ciutadania dels tràmits que ha de seguir i dels ajuts a què pot optar per retirar l’amiant de les seves cases.

D’altra banda, l’Ajuntament ha d’establir plans de desamiantat en tots aquells edificis i espais de titularitat municipal.

Control de plagues

• Elaboració d’un informe en el qual es diagnostiqui adequadament el problema de la presència de rates i es mesuri l’impacte del mateix als diferents barris de la ciutat.

• Adoptar les mesures per a l’erradicació de les rates i que aquestes mesures siguin adequades a la realitat de cada barri en funció del nivell d’infestació, riscos associats a infraestructures públiques en mal estat (contenidors, claveguerams, vies públiques) i el dèficit de conservació tant d’edificis privats i/o públics.

• Fer un seguiment exhaustiu del pla de xoc de control no només de les rates, si no d’altres plagues com les paneroles, les cotorres, etc.

Protecció dels Animals

La sensibilitat creixent envers la protecció i el benestar dels animals és una realitat consolidada que ha donat lloc a un moviment social fort que aplega gent de totes les edats, especialment les persones joves. Aquest interès i els valors que estan associats a aquestes noves tendències han de rebre tota la col·laboració de l’Ajuntament.

Tot i que s’ha avançat en l’àmbit de les polítiques públiques de protecció i benestar animal, van detectant-se noves mancances a les quals cal donar resposta.

Des de Junts defensem donar un nou impuls polític a les propostes per a la protecció i el benestar dels animals. Ho farem a l’Ajuntament, al Consell Comarcal, a la Diputació i a la Generalitat.

• Incorporarem l’àmbit de la protecció i el benestar animal en l’estructura del govern municipal, per tal que el cartipàs incorpori un responsable polític d’aquesta matèria amb capacitat tècnica.

• Impulsarem una Ordenança municipal de protecció i benestar animal actualitzada a les problemàtiques concretes i als avenços legislatius.

• Establirem un espai de relacions actives entre l’equip polític municipal amb les entitats vinculades al món de la defensa i protecció dels animals, per tal de mantenir el coneixement directe sobre les problemàtiques més properes en aquesta matèria. Alhora treballarem programes i convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats i protectores, així com la consolidació de taules i espais de participació.

• Ens comprometem a garantir una bona gestió del rescat i recuperació dels animals de companyia abandonats o perduts; prioritzant l’establiment d’acords de col·laboració amb refugis, centres d’acollida i altres establiments d’aquesta naturalesa, i garantint la dotació de mitjans suficients per a dur a terme aquesta tasca.

• Implementarem programes de gestió de colònies felines controlades, com el CER (captura, esterilització i retorn), amb assignació de carnets de cuidador/a a les persones que en tinguin encomanada la gestió i cercant la corresponent dotació de recursos.

• Fomentarem les adopcions o acolliment d’animals de família per combatre la solitud de persones, especialment gent gran, sota supervisió dels serveis socials municipals que escolliran l’animal més adient per a la convivència, segons el perfil d’aquest i de la persona destinatària, i avaluaran el nivell d’adaptació per tal de consolidar o no l’adopció.

• Protocol·litzarem les accions públiques d’auxili dels animals en perill o ferits en situacions especials, com les zones amb previsió d’obres, els vorals de carreteres, o animals abandonats o sense propietari, tot garantint la seva salvaguarda i atenció veterinària si s’escau.

• Promourem periòdicament campanyes cíviques, pedagògiques i comunicatives de prevenció, sensibilització i conscienciació ciutadana sobre la importància i els beneficis d’una bona convivència entre persones i animals, així com el necessari coneixement de les normes i acompliment de la legislació sobre protecció i benestar animal; amb especial èmfasi en la necessitat de lluitar contra el maltractament animal.

• Implementarem mesures de socialització, com ara facilitar l’accés dels animals als espais públics allà on sigui possible; ampliarem les zones d’esbarjo existents per a gossos i en farem de noves amb criteris actuals d’amplitud i natura.

• Afavorirem l’atenció adequada dels animals de persones en situació de vulnerabilitat.

• Davant dels nous reptes en el control de les poblacions d’animals silvestres cal apostar clarament per l’adopció de sistemes ètics, no letals o cruents, de control de les poblacions de fauna silvestre urbana i periurbana, com és el cas dels coloms o els senglars, espècies amb les que ja s’han acreditat els bons resultats d’aquests sistemes alternatius. Al cas del senglar, és possible la combinació d’accions no violentes en la prevenció de danys a l’agricultura o espais privats.

• Es procurarà la formació continuada dels cossos de seguretat local per garantir la bona praxi d’actuació en serveis amb implicació d’animals, la seva interacció sense riscos per als animals ni les persones, i els coneixements necessaris sobre la normativa vinculant en matèria de protecció i benestar animal.

• Ampliarem els serveis assistencials municipals als casos de persones usuàries que tenen animals, com les persones sense llar o dones víctimes de violència masclista, per tal que puguin mantenir amb elles els seus animals preservant així el vincle afectiu per a una millor recuperació emocional i social.

• Conscients que moltes vegades les persones que incorporen un animal a la família necessiten conèixer les seves necessitats i el nivell de responsabilitats que aquesta convivència a llarg termini implicarà, dissenyarem jornades informatives a la que hauran d’assistir aquelles persones que donin d’alta al cens municipal el seu animal de companyia, sempre que sigui el primer animal, i voluntàriament quan no es tracti del primer animal.